Národné projekty

Metodika overovania podniku v ťažkostiach pre subjekty mimo schém pomoci v rámci výziev na predkladanie žiadostí o NFP v gescii MH SR verzia 1.0 (PDF 825 KB) – zverejnená dňa 6.12.2023

Prílohy k Metodike overovania podniku v ťažkostiach pre subjekty mimo schém pomoci v rámci výziev na predkladanie žiadostí o NFP v gescii MH SR, verzia 1.0 (ZIP 203 kB)

 

PODMIENKY POSKYTNUTIA PRÍSPEVKU A ČAS ICH PLNENIA pri národných projektoch financovaných z Programu Slovensko v gescii Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky _ verzia 1.0 (PDF 432 kB) - zverejnené dňa 15.1.2024

 

Príručka pre žiadateľov/prijímateľov k procesu a kontrole verejného obstarávania/obstarávania, verzia 1 – účinná od 22. 12. 2022

 

Príručka pre prijímateľa k implementácii národných projektov v gescii MH SR, verzia 1.0 (PDF 1 MB) - zverejnená dňa 15.2.2024

Prílohy k príručke pre prijímateľa k impelmentácii národných projektov

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk