Výzva zameraná na podporu projektov, ktoré sú súčasťou významného projektu spoločného európskeho záujmu (IPCEI) s názvom European Battery Innovation – 2. fáza - PSK-MH-002-2023-DV-EFRR - uzatvorená 31.1.2024

Inštrukcie k doplneniu ŽoNFP v rámci výzvy PSK-MH-002-2023-DV-EFRR (PDF 520 kB)

Program Slovensko, Priorita: 1P1. Veda, výskum a inovácie: Výzva zameraná na podporu projektov, ktoré sú súčasťou významného projektu spoločného európskeho záujmu (IPCEI) s názvom European Battery Innovation – 2. fáza

Ministerstvo hospodárstva SR (MH SR) zverejnilo dňa 18. decembra 2023 výzvu z Programu Slovensko zameranú na podporu projektov, ktoré sú súčasťou významného projektu spoločného európskeho záujmu (IPCEI) s názvom European Battery Innovation – 2. fáza.

Cieľom výzvy je podpora 2. fázy projektu, ktorý je súčasťou významného projektu spoločného európskeho záujmu (IPCEI – Important Project of Common European Interest) s názvom European Battery Innovation, v rámci ktorého bolo poskytnutie štátnej pomoci Slovenskou republikou notifikované a Európska komisia o tejto notifikácii rozhodla, ktorého 1. fáza bola podporená z operačného programu Integrovaná infraštruktúra v programovom období 2014 – 2020 a zároveň ktorý nespĺňa podmienky na priame poskytnutie príspevku podľa čl. 118a nariadenia o spoločných ustanoveniach.

Pomoc je poskytovaná prostredníctvom nenávratného finančného príspevku (ďalej len „NFP“).

Podpora je určená pre žiadateľa, ktorým je prijímateľ, ktorý má účinnú Zmluvu o poskytnutí NFP v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP zameranej na podporu projektov, ktoré sú súčasťou významného projektu spoločného európskeho záujmu (IPCEI) s názvom European Battery Innovation (kód výzvy OPII-MH/DP/2021/9.5-34) vyhlásenej v rámci operačného programu Integrovaná infraštruktúra v programovom období 2014-2020, t. j. realizuje 1. fázu predmetného IPCEI projektu a ktorému bolo vydané rozhodnutie o schválení ŽoNFP v rámci výzvy OPII-MH/DP/2021/9.5-34 po 29. júni 2022.

Alokácia výzvy: 15 433 000 eur

Typ výzvy: uzavretá

Dátum vyhlásenia výzvy: 18. 12. 2023

Dátum uzavretia výzvy:   31. 01. 2024

Maximálna výška NFP na projekt nesmie presiahnuť rozdiel:

  • hodnoty pomoci vymedzenej v rámci projektu IPCEI (konkrétne v rámci zistenej medzery v jeho financovaní vo vzťahu k oprávneným výdavkom), ktorý bol súčasťou notifikácie poskytnutia štátnej pomoci Slovenskou republikou a Európska komisia o tejto notifikácii bez vznesenia námietok rozhodla, a
  • hodnoty maximálneho NFP vymedzeného v Zmluve o poskytnutí NFP pre 1. fázu projektu IPCEI realizovanú v rámci výzvy OPII-MH/DP/2021/9.5-34.

Viac informácií môžete získať elektronickou formou prostredníctvom e-mailu vyzvy@mhsr.sk alebo telefonicky na čísle 02/ 48 54 1413 v konzultačných hodinách:

Pondelok  09:00 – 11:00 hod a 12:00 – 15:00 hod

Utorok      09:00 – 11:00 hod

Streda      12:00 – 15:00 hod

Štvrtok     09:00 – 11:00 hod

Dokumentácia výzvy je zverejnená na nasledovnom linku:

Výzva zameraná na podporu projektov, ktoré sú súčasťou významného projektu spoločného európskeho záujmu (IPCEI) s názvom European Battery Innovation – 2. fáza - PSK-MH-002-2023-DV-EFRR

Dokument výzvy a všetky prílohy nájdete v ITMS v záložke  Doplňujúce informácie a dokumenty.

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk