Rada vlády SR pre konkurencieschopnosť a produktivitu

Aktualizácia: 12. 4. 2022

 

Rada vlády SR pre konkurencieschopnosť a produktivitu je poradným, koordinačným a iniciatívnym orgánom vlády pre podporu zvyšovania konkurencieschopnosti a produktivity a pre politiku lepšej regulácie.

Návrh Štatútu Rady vlády Slovenskej republiky pre konkurencieschopnosť a produktivitu bol schválený uznesením vlády SR č. 783/2021 dňa 22.12.2021.

Rada vlády SR pre konkurencieschopnosť a produktivitu (ďalej "RVKP") bola zriadená za účelom zlepšovania vnútornej konkurencieschopnosti a produktivity, podnikateľského prostredia, podpory investícií a inovácií v domácej ekonomike. Má tiež prispieť k zlepšovaniu medzinárodnej konkurencieschopnosti vrátane podpory exportu, zahraničných investícií a medzinárodnej spolupráce v oblasti inovácií.

Jej základnou úlohou je vykonávať monitoring, analýzu a hodnotenie produktivity a konkurencieschopnosti v Slovenskej republike najmä v oblasti podnikateľského prostredia, inovácií, zahraničného obchodu, vzdelávania a efektívnej verejnej správy.

RVKP sa skladá z 23 členov - zástupcov orgánov štátnej správy a zástupcov podnikateľských a zamestnávateľských organizácií, ako aj zástupcov samosprávnych združení.

 

Základné dokumenty

Uznesenie vlády SR č. 783/2021 zo dňa 22.12.2021 (PDF) (277 kB)

Štatút RVKP (PDF) (398 kB)

Rokovací poriadok RVKP (PDF) (404 kB)

Rokovací poriadok RVKP – príloha (DOC) (50,6 kB)

Zoznam členov RVKP (PDF) (251 kB)

 

 

 

 

 

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk