Výzva na prípravu a predloženie národného projektu s názvom „Zvýšenie inovačnej výkonnosti slovenskej ekonomiky 2“ – kód výzvy PSK-MH-003-2024-NP-EFRR

Program Slovensko, Priorita: 1P1 Veda, výskum a inovácie

Ministerstvo hospodárstva SR zverejnilo dňa 21. februára 2024 výzvu v rámci Programu Slovensko na prípravu a predloženie národného projektu s názvom „Zvýšenie inovačnej výkonnosti slovenskej ekonomiky 2“.

Cieľom výzvy je pokračovať v systematickej podpore výskumno-inovačného ekosystému na Slovensku prostredníctvom národného projektu, ktorý svojím zameraním nadväzuje na národný projekt realizovaný v programovom období 2014 – 2020, čím dochádza k zabezpečeniu potrebnej kontinuity a systematickosti podporných nástrojov v oblasti výskumu a inovácií a k zvyšovaniu konkurencieschopnosti podnikov.

V rámci národného projektu budú realizované aktivity zamerané na podporu zvyšovania výskumných a inovačných kapacít v podnikoch a na rozvoj sieťovania aktérov inovačného ekosystému (podpora klastrových organizácií).

Podpora bude poskytovaná vo forme poradenských a podporných služieb pre cieľové skupiny a užívateľov národného projektu. Osobitnú formu podpory predstavuje podpora užívateľov národného projektu prostredníctvom inovačných poukážok, ktoré sa v rámci národného projektu realizovaného v programovom období 2014 – 2020 ukázali ako efektívny a zo strany podnikov vítaný nástroj podpory.

Oprávneným žiadateľom v rámci výzvy je Slovenská inovačná a energetická agentúra.

Indikatívna výška finančných prostriedkov zo zdrojov EÚ na výzvu je 12 790 400 EUR. K výške zdrojov EÚ je vyčlenená príslušná výška finančných prostriedkov štátneho rozpočtu v súlade so Stratégiou financovania Európskeho fondu regionálneho rozvoja, Európskeho sociálneho fondu plus, Kohézneho fondu, Fondu na spravodlivú transformáciu a Európskeho námorného, rybolovného a akvakultúrneho fondu na programové obdobie 2021 – 2027, a to v celkovej výške 4 029 600 EUR

Dátum vyhlásenia výzvy: 21. 02. 2024

Typ výzvy: Uzavretá

Poskytovateľ uzavrie výzvu na prípravu a predloženie národného projektu na základe schválenia národného projektu.

Dokumentácia výzvy je zverejnená na nasledovnom linku: Výzva na prípravu a predloženie národného projektu s názvom „Zvýšenie inovačnej výkonnosti slovenskej ekonomiky 2“, kód výzvy PSK-MH-003-2024-NP-EFRR.

Dokument výzvy a všetky prílohy nájdete v ITMS v záložke  Doplňujúce informácie a dokumenty.

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk