Interný manuál programu Interreg Europe 2021-2027

 

Interný manuál programu Interreg Europe 2021-2027, verzia 2 (PDF, 1613kB)

Interný manuál programu Interreg Europe 2021-2027, verzia 2 so sledovaním zmien (PDF, 1727kB)

Prílohy:

             Príloha č. 1 - Vzor splnomocnenia (DOC,416kB)

             Príloha č. 2 - Vzor čestného vyhlásenia projektového partnera (DOC,421kB)

             Príloha č. 3 - Správa o priebehu projektu (DOC,414kB)

             Príloha č. 4 - Audit trail overovania na národnej úrovni (XLS,443kB)

             Príloha č. 5 - Vzor potvrdenia o odobratí dokladov (DOC,189kB)

             Príloha č. 6 - Návrh správy z AFK (DOC,233kB)

             Príloha č. 7 - Zoznam dokladov (XLS,40kB)

             Príloha č. 8 - Správa z AFK (DOC,232kB)

             Príloha č. 9 - Registračná kniha kontrol (XLS,167kB)

             Príloha č. 10 - Oznámenie o výkone FKnM (DOC,196kB)

             Príloha č. 11 - Poverenie na vykonanie FKnM (DOC,190kB)

             Príloha č. 12 - Návrh správy z AFK & FKnM (DOC,236kB)

             Príloha č. 13 - Správa z AFK & FKnM (DOC,240kB)

             Príloha č. 14 - Oznámenie o výkone opätovnej AFK (DOC,192kB)

             Príloha č. 15 - Záznam o zastavení AFK (DOC,210kB)

             Príloha č. 16 - Záznam o zastavení AFK & FKnM (DOC,213kB)

             Príloha č. 17 - Žiadosť o uzatvorenie ZoNS (DOCX,419kB)

             Príloha č. 18 - Podpisový vzor (DOCX,416kB)

             Príloha č. 19 - Vyhlásenie o bankovom účte (DOCX,422kB)

             Príloha č. 20 - Vzor čestného vyhlásenia o RPVS (DOCX,415kB)

             Príloha č. 21 - Vzor čestného vyhlásenia o skutočnostiach (DOCX,421kB)

             Príloha č. 22 - Zmluva o národnom spolufinancovaní (DOCX,96kB)

             Príloha č. 23 - Žiadosť o národné spolufinancovanie (DOCX,419kB)

             Príloha č. 24 - Žiadosť o vrátenie národného spolufinancovania (DOCX,206kB)

             Príloha č. 25 - Oznámenie o vysporiadaní NS (DOCX,423kB)

             Príloha č. 26 - Čestné vyhlásenie o vylúčení konfliktu záujmov (DOCX,432kB)

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk