Vnútorný trh

Vnútorný trh Európskej únie (EÚ) je jednotný trh, v ktorom je zaručený voľný pohyb tovarov, služieb, kapitálu a osôb a v ktorom majú európski občania slobodu žiť, pracovať, študovať a podnikať. Vnútorný trh sa od vytvorenia v roku 1993 viac otvoril hospodárskej súťaži, vytvoril pracovné miesta a zmiernil mnohé prekážky v oblasti obchodu. https://europa.eu/european-union/topics/single-market_sk

 

Dokumenty a webové stránky EÚ z oblasti vnútorného (jednotného) trhu EÚ

 

Základným dokumentom, ktorý upravuje jednotný trh, je Zmluva o fungovaní EÚ.

Pozri napr. čl. 4 ods. 1 písm. a) a tretiu časť hlavy I - II (čl. 26 - 29) a IV (čl. 45 - 66). 

 

Prehľad jednotlivých politík s odkazmi na rôzne dokumenty je aj na webových stránkach EÚ, najmä Európskej komisie: 

jednotný trh

– – pre výrobky 

– – pre služby 

– – – (malo)obchod 

– – – kolaboratívne hospodárstvo 

digitálny jednotný trh 

– – geografické blokovanie 

– – online platformy a elektronický obchod  

 

Na zjednodušenie komunikácie medzi Európskou komisiou a členskými štátmi (a ich orgánmi) vytvorila Európska komisia informačný systém pod názvom Internal Market Information System (skrátene "systém IMI" alebo len "IMI"). Hlavná stránka Európskej komisie pre systém IMI je https://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/index_sk.htm

Vzhľadom na to, že v systéme IMI sa spracúvajú osobné údaje fyzických osôb, uvádzame tieto informácie dotknutej osobe: Poskytnutie informácií dotknutej osobe - Systém IMI (PDF 274 kB)

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk