Vnútorný trh

Vnútorný trh Európskej únie (EÚ) je jednotný trh, v ktorom je zaručený voľný pohyb tovarov, služieb, kapitálu a osôb a v ktorom majú európski občania slobodu žiť, pracovať, študovať a podnikať. Vnútorný trh sa od vytvorenia v roku 1993 viac otvoril hospodárskej súťaži, vytvoril pracovné miesta a zmiernil mnohé prekážky v oblasti obchodu. https://europa.eu/european-union/topics/single-market_sk

 

Dokumenty a webové stránky EÚ z oblasti vnútorného (jednotného) trhu EÚ

 

Základným dokumentom, ktorý upravuje jednotný trh, je Zmluva o fungovaní EÚ.

Pozri napr. čl. 4 ods. 1 písm. a) a tretiu časť hlavy I - II (čl. 26 - 29) a IV (čl. 45 - 66). 

 

Prehľad jednotlivých politík s odkazmi na rôzne dokumenty je aj na webových stránkach EÚ, najmä Európskej komisie: 

jednotný trh

– – pre výrobky 

– – pre služby 

– – – (malo)obchod 

– – – kolaboratívne hospodárstvo 

digitálny jednotný trh 

– – geografické blokovanie 

– – online platformy a elektronický obchod  

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk