Povinnosti právnickych a fyzických osôb

 Jednou z priorít OPCW, resp. národného orgánu je zhromažďovanie dôležitých informácií o Dohovorom zakázaných chemických látkach, ktoré je možné používať, vyrábať, vyvážať alebo dovážať len na ochranné, vedecké, zdravotnícke, priemyselné a iné mierové účely.

Tieto informácie slúžia v rámci hesla "Dôveruj, ale preveruj" pre ubezpečenie, že žiadna z členských krajín neobchoduje a ani nevyvíja nebezpečné chemické látky za iným účelom ako bolo spomínané vyššie. Evidenciu takýchto látok nazývame v našej terminológii Deklarácia.

Podľa § 2, odseku h) zákona 129/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov sa používaním sledovanej chemickej látky Dohovoru rozumie jej výskum, vývoj, výroba, spracovanie, spotreba, skladovanie, držba, dovoz, vývoz, obchod medzi členskými štátmi a tranzit.

O tom, či chemická látka, ktorú v rámci tejto definície používate, resp. sa chytáte používať spadá pod Dohovorom sledované chemické látky a podlieha vydávaniu povolení na používanie, registrácií alebo deklaračným povinnostiam sa dozviete v nižšie uvedenom Manuáli pre používanie a deklarovanie sledovaných chemických látok.

Tento krátky manuál zahŕňa jednotlivé kroky od identifikácie chemických látok až po povinnosti voči Národnému orgánu SR pre zákaz chemických zbraní.

Povinnosťami sa v tomto prípade myslí podávanie žiadostí na vydanie povolení, resp. registrácií a zároveň každoročné deklaračné povinnosti fyzických a právnických osôb, ktoré už platné povolenia a registrácie pre sledované chemické látky vlastnia.

Deklaračný Manual

Zoradenie deklarovateľných chemikálií podľa CAS čísel (PDF)

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk