Výzva na podávanie námietok alebo podporu žiadostí o colné suspenzie a kvóty v rokovacom kole 01/2025

V zmysle Oznámenia Európskej komisie o pozastavení uplatňovania autonómnych ciel a autonómnych colných kvótach (2011/C 363/02) a platnej legislatívy Európskej únie zverejňuje Ministerstvo hospodárstva SR zoznam žiadostí členských krajín EÚ o zavedenie colných suspenzií a colných kvót na dovoz vybraných tovarov z tretích krajín od 01. 01. 2025.

V prípade, že dovážate, alebo sa v období od 01. 01. 2025 chystáte dovážať niektoré z produktov uvedených v priloženom zozname, je možné takúto žiadosť na zavedenie colnej suspenzie alebo otvorenie kvóty podporiť.

Námietky voči priloženým žiadostiam, ako aj už platným colným suspenziám a colným kvótam iných členských krajín, je možné vzniesť v prípade, ak existuje výroba týchto produktov v SR alebo v inej členskej krajine EÚ (resp. ak Vaša spoločnosť takýto tovar vyrába). Námietky sa podávajú v zmysle postupu, ktorý je vysvetlený vo vyššie uvedenom oznámení Európskej komisie. Konkrétne je potrebné vyplniť Prílohu IV oznámenia (uviesť firmu, jej adresu a kontaktnú osobu) v anglickom, francúzskom alebo nemeckom jazyku. Jazykové verzie oznámenia s prílohami je možné stiahnuť na webstránke MH SR. Vyplnená príloha sa zasiela elektronicky na e-mailové adresy rudolf.merenyi@mhsr.sklaura.srokova@mhsr.sk a branislav.jesensky@mhsr.sk.

Prípadnú podporu alebo námietku voči niektorej z predložených žiadostí o novú colnú kvótu alebo suspenziu (zoznam uvedený nižšie) je potrebné doručiť na Ministerstvo hospodárstva SR v termíne do 7. júna 2024 elektronicky na vyššie uvedené e-mailové adresy.

Prípadnú námietku voči existujúcej colnej suspenzii alebo colnej kvóte, prípadne námietku voči navrhovanej zmene existujúcich opatrení (zoznam uvedený nižšie), je potrebné doručiť na Ministerstvo hospodárstva SR v termíne do 9. mája 2024 na vyššie uvedené e-mailové adresy.

Námietky zaslané po uvedených termínoch môžu byť uplatnené až v nasledujúcom rokovacom kole 07/2025.

Nové žiadosti o colné suspenzie a kvóty ako aj žiadosti o zmenu existujúcich colných suspenzií a kvót je možné vyhľadať podľa KN kódu aj v databázach Generálneho riaditeľstva Európskej komisie pre dane a clá na stránke https://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/susp/susp_home.jsp?Lang=en.

Kontakty:

Ing. Rudolf Merényi, odbor zahraničnoobchodnej politiky, tel.: +421 2 4854 2217
Ing. Laura Sroková, odbor zahraničnoobchodnej politiky, tel.: +421 2 4854 7403
Mgr. Branislav Jesenský, MA, odbor zahraničnoobchodnej politiky, tel.: +421 2 4854 2216      

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk