Výzva pre výrobcov na podávanie žiadostí o colné suspenzie a colné kvóty s účinnosťou od 01. 07. 2025

Opäť je tu možnosť pre slovenských výrobcov uplatniť si prostredníctvom Ministerstva hospodárstva SR (MH SR) návrhy na dočasné pozastavenie ciel (t.j. colné suspenzie) alebo otvorenie autonómnych colných kvót na dovoz vstupov do výroby z nečlenských krajín EÚ.

V súčasnosti je možné predkladať žiadosti na otvorenie colných kvót a suspenzií, ktoré po schválení všetkými členmi EÚ a Európskou komisiou (EK) budú platiť od 1. júla 2025. Riadne vyplnené žiadosti o dočasné pozastavenie cla alebo otvorenie colnej kvóty na priemyselné výrobky je potrebné spolu s prílohami zaslať MH SR najneskôr v termíne do 16. augusta 2024, a to elektronicky na e-mailové adresy Branislav.Jesensky@mhsr.sk a Laura.Srokova@mhsr.sk. Žiadosti je potrebné vypracovať v slovenskom jazyku a v jednom z nasledujúcich jazykov (anglicky, francúzsky alebo nemecky) vo formáte "MS Word - .doc" v súlade s oznámením Komisie o pozastavení uplatňovania autonómnych ciel a autonómnych colných kvótach (Úradný vestník EÚ č. 2011/C 363/02). Žiadosť v každom jazyku musí byť rozdelená na dva súbory „MS Word - .doc“. V prvom súbore sa musí nachádzať vyplnená časť I a II, v druhom súbore časť III žiadosti.

Oznámenie Komisie zároveň stanovuje minimálnu hranicu úspory na dovoznom cle na 15 000 €/rok na dovoz tovarov určených pre výrobnú spotrebu (t.j. nie na priamy predaj hotových výrobkov), podmienky podávania žiadostí, ich zasielanie elektronickou formou, ako aj formuláre, ktoré sú uvedené v prílohách oznámenia.

K žiadostiam je potrebné priložiť technickú dokumentáciu (napr. pri chemických výrobkoch ich zloženie, vzorec, CUS alebo CAS označenie a „Material Safety Data Sheet“, technický popis pri elektrotechnických výrobkoch), korešpondenciu o rokovaní s výrobcami v EÚ (ako dôkaz informácií uvedených v časti II. bod 8. žiadosti), fotografie výrobku, ktorý je predmetom žiadosti. Prílohy je vhodné posielať v niektorom z bežne používaných formátov (napr. pdf).

Pre správnosť zaradenia tovarov v súlade s kombinovanou nomenklatúrou harmonizovaného systému je žiaduce, aby žiadosti o colné suspenzie/kvóty boli doplnené o záväznú informáciu o nomenklatúrnom zatriedení (ZINZ), prípadne, aby sa podanie žiadosti o ZINZ zo strany žiadateľa o colnú suspenziu/kvótu uskutočnilo najneskôr v termíne podania žiadosti o colnú suspenziu/kvótu. Viac informácií o podávaní žiadostí o ZINZ nájdete na stránke Finančnej správy SR.

V prípade, ak žiadosť o colnú suspenziu, resp. colnú kvótu za žiadateľa na základe jeho plnej moci podáva konzultačná agentúra, alebo iný subjekt, v tom prípade tento musí byť uvedený v žiadosti v časti III bode 17 aj s kontaktnými osobami. Bod č. 17 v časti III žiadosti treba rozdeliť na bod 17.1 kde je uvedený žiadateľ o colnú suspenziu a bod 17.2 kde je uvedená v zmysle hore uvedeného konzultačná agentúra, resp. iný subjekt, ktorý žiadosť vypracoval a môže aj zastupovať žiadateľa v konaní s Ministerstvom hospodárstva SR na základe plnej moci. Subjekt uvedený v bode 17.2 v plnej miere zodpovedá za správnosť údajov a náležitostí uvedených v žiadosti.

V prípade, že žiadateľ podáva žiadosť o colnú suspenziu alebo kvótu pre tovar zatriedený v 28. alebo 29. kapitole, na základe výsledkov diskusie o environmentálnych aspektoch colných suspenzií a kvót, ktorá prebehla v Pracovnej skupine Komisie pre hospodárske otázky colných sadzieb (ETQG) v dňoch 14.-15. novembra 2019, je žiadateľ povinný uviesť do žiadosti ďalšie informácie a skutočnosti, ktoré idú nad rámec všeobecného tlačiva. Poskytnutie týchto informácií je jednou z podmienok akceptácie takejto žiadosti zo strany MH SR. Ide o nasledovné údaje:

1. CAS číslo danej chemickej látky.

Ak nie je k dispozícii žiadne CAS číslo, žiadateľ poskytne iný druh jedinečného identifikačného čísla. Pokiaľ ide o zmesi, v ideálnom prípade by sa zloženie zmesi malo uvádzať na takej úrovni, akú by bolo potrebné uviesť v karte bezpečnostných údajov (Safety Data Sheet).

2. Opis konkrétneho použitia látky.

3. Legislatívny štatút látky1, teda či je látka:

a. v pôsobnosti nariadenia REACH (pozri článok 2 nariadenia REACH);

b. zahrnutá v CLI databáze ECHA2 a/alebo ECICS;

c. zahrnutá v kandidátskom zozname látok vzbudzujúcich veľké obavy (SVHC);

d. zahrnutá v Prílohe XIV nariadenia REACH?

i. Ak áno, vzťahuje sa na látku jedna z výnimiek?

ii. Ak sa na látku nevzťahuje žiadna z výnimiek, je žiadateľ držiteľom potrebného povolenia na použitie látky? Ak áno, uveďte číslo povolenia vydaného Komisiou, ktoré by malo byť dostupné aj v príslušnej karte bezpečnostných údajov (Safety Data Sheet), v sekcii 15.

e. priamo použitá ako prostriedok na ochranu rastlín3, resp. biocíd4, použitá pri výrobe prostriedkov na ochranu rastlín, resp. biocídov (vrátane zmiešavania dovezenej látky s inými zložkami s cieľom výroby prostriedkov na ochranu rastlín, resp. biocídov)

f. v pôsobnosti Nariadenia o perzistentných organických látkach5?

Ak bola odpoveď v bodoch c), d), e) alebo f) kladná, prosím, uveďte zdôvodnenie, prečo by pre uvedenú látku mala byť schválená colná suspenzia alebo kvóta napriek tomu, že používanie takejto látky by v kontexte existujúcich politík EÚ na ochranu životného prostredia a ľudského zdravia nemalo byť podporované.

Žiadosti o dočasné pozastavenie cla alebo otvorenie colnej kvóty musia byť kompletné a v požadovanom termíne. V opačnom prípade nebudú môcť byť zaradené do súhrnnej požiadavky SR a ich prípadné uplatnenie bude možné až od 01. 01. 2026. V súvislosti s požiadavkami Európskej komisie na riadne uskutočňovanie prieskumu trhu EÚ (s cieľom nájsť dodávateľa z EÚ) zo strany žiadateľov o colné kvóty a pozastavenia uplatňovania cla, Ministerstvo hospodárstva SR podmieňuje prijatie žiadostí o colné kvóty a pozastavenia uplatňovania cla úplným vyplnením bodu 8. (časť II žiadosti) a doložením e-mailovej komunikácie potvrdzujúcej údaje uvedené v bode 8.

Viac informácií o pravidlách a tlačivá nájdete tu

Kontakty:

Mgr. Branislav Jesenský, MA, odbor zahraničnoobchodnej politiky, tel.: +421 2 4854 2216

Ing. Laura Sroková, odbor zahraničnoobchodnej politiky, tel.: +421 2 4854 7403

 

1  Väčšina týchto informácií by mala byť uvedená v príslušnej karte bezpečnostných údajov.

2  https://echa.europa.eu/information-on-chemicals/cl-inventory-databas  

3  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32009R1107

4  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32012R0528

5  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32019R1021

 

 

 

 

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk