Lepšia regulácia počas SK PRES

V agende Lepšej regulácie dlhodobo skúmame vzťah medzi inováciami a reguláciami, najmä pre malé a stredné podniky a ako môže regulácia podporiť inovatívne riešenia – Nadčasová regulácia (Future Proof Regulation). MH SR považuje za dôležité zabezpečiť vysokú kvalitu európskych regulácií, ktoré by mali plniť svoj účel, a nie zbytočne zaťažovať podnikateľské prostredie.

V tejto súvislosti MH SR diskutovalo o efektívnom uplatňovaní nástrojov programu regulačnej vhodnosti - REFIT (posudzovanie vplyvu, Scoreboard, hodnotenie a konzultácie zainteresovaných strán na zlepšovanie európskeho regulačného rámca).

Dňa 01. 06. 2016 prevzala Slovenská republika rotujúce polročné predsedníctvo v Rade Európskej únie. V rámci predsedníctva (SK PRES 2016) bolo organizovaných viacero podujatí, ktoré malo za úlohu predstavenie cieľov predsedníctva, na ktoré sa chce Slovensko zamerať.

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky v dňoch od 14. do 15. júna 2016 organizovalo stretnutie riaditeľov a expertov pre lepšiu reguláciu (DEBR). Zúčastnili sa na ňom národní experti pre lepšiu reguláciu z jednotlivých členských štátov EÚ, ako aj predstavitelia jednotlivých útvarov Európskej komisie, OECD, Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru, podnikateľských a zamestnávateľských asociácií či think-tankov.

Lepšia regulácia patrí medzi priority Ministerstva hospodárstva SR. Snahou v tejto oblasti je zlepšovanie a zjednodušovanie legislatívneho prostredia ale aj znižovanie administratívneho zaťaženia predovšetkým pre MSP. Zahŕňa v sebe nástroje na zvýšenie kvality právnych predpisov tak, aby boli účelné a zbytočne nezaťažovali podnikateľské prostredie. Cieľom dvojdňového stretnutia expertov nebolo len prezentovať skúsenosti Slovenska s implementáciou lepšej regulácie na národnej úrovni, ale aj zdieľanie a vymieňanie si skúseností medzi jednotlivými krajinami. Jedným z úspechov slovenskej lepšej regulácie bolo vypracovanie Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov pod vedením Ministerstvom hospodárstva v roku 2014. Materiál vznikol na základe predošlých slovenských skúseností s posudzovaním vplyvov regulácie, odporúčaní Európskej únie, OECD a príkladov dobrej praxe zo zahraničia.

Počas dvojdňového stretnutie prebiehali diskusie nie len o súčasných výzvach regulácie, ale aj o procesných či technologických inováciách v rámci regulácií. Témy podujatia nadväzovali na závery Rady o lepšej právnej regulácií na posilnenie konkurencieschopnosti prijaté dňa 26. mája 2016 a Medzi-inštitucionálnu dohodu o lepšej tvorbe práva, ktoré upravujú vzťahy troch inštitúcií EÚ (Rada EÚ, Európska komisia, Európsky parlament) v legislatívnom procese.

Informačný materiál publikovaný počas DEBR nájdete tu.

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk