Metodika ex post hodnotenia existujúcich regulácií

 Národný projekt „Zlepšovanie podnikateľského prostredia na Slovensku a hodnotenie politík v kompetencii Ministerstva hospodárstva SR“
Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu prostredníctvom
Operačného programu Efektívna verejná správa (OP EVS).
Informácie o operačnom programe Efektívna verejná správa nájdete na http://www.opevs.eu/

 

Aktualizácia: 20.02.2020

 

 

Ročne pribúdajú v EÚ aj na Slovensku stovky regulácií v rámci právnych predpisov alebo strategických dokumentov. Celkové množstvo regulácií narastá, ale na Slovensku zatiaľ nemáme ucelený spôsob ich hodnotenia, či sú opodstatnené, užitočné a či splnili svoj cieľ, aké sú ich reálne vplyvy a či nevznikli nezamýšľané dôsledky, ktoré nebolo možné predvídať.

Úlohou Ministerstva hospodárstva SR ako gestora témy lepšej regulácie je, za pomoci príkladov dobrej praxe z krajín EÚ a OECD navrhnúť spôsob, ako objektívne a systematicky ex post hodnotiť existujúce regulácie na Slovensku. Z tohto dôvodu a v nadväznosti na úlohu B.2 uznesenia vlády SR č. 32/2018 k RIA 2020 – Stratégia lepšej regulácie a v zmysle bodu B.5 uznesenia vlády SR č. 563/2018 k návrhu na zrušenie a zmenu niektorých úloh z uznesení vlády SR vypracovalo MH SR v decembri 2019 metodiku ex post hodnotenia regulácií – verziu pre pilotné projekty.

Vypracovaniu metodiky predchádzal OECD expertný workshop k ex post hodnoteniu existujúcich regulácií, ktorý sa uskutočnil dňa 15.10.2019 na pôde MH SR. V rámci neho bola diskutovaná aktuálna situácia v oblasti ex post hodnotenia na Slovensku a prezentované skúsenosti OECD, Dánska a Talianska.

 

Materiál na stiahnutie:

Metodika ex post hodnotenia regulácií – verzia pre pilotné projekty PDF

Príloha č. 1 Alternatívy kontroly vykonaného ex post hodnotenia (súčasť metodiky)

Príloha č. 2 Sémantický rozklad návrhu zákona o dohľade v oblasti ochrany spotrebiteľa PDF

Príloha č. 3 Návrh škálovania vplyvov na podnikateľské prostredie PDF

Príloha č. 4 Posúdenie vplyvov - návrh zákona o dohľade v oblasti ochrany spotrebiteľa PDF

 

Pilotný projekt ex post hodnotenia existujúcich regulácií

Metodika bude v roku 2020 testovaná v rámci pilotných projektov na ústredných orgánoch štátnej správy za účelom posúdenia jej funkčnosti v praxi. Na základe výsledkov pilotných projektov bude metodika upravená a následne predložená do schvaľovacieho procesu a na rokovanie vlády SR.

Povinnosť vypracovať pilotný projekt ex post hodnotenia majú všetky ústredné orgány štátnej správy v zmysle bodu 3.2 akčného plánu k RIA 2020 v termíne do 31. 12. 2020.

Prístup testovania funkčnosti metodiky v rámci pilotných projektov je v SR síce ojedinelý, má však ambíciu zapojiť do procesu tvorby metodiky všetkých predkladateľov materiálov do legislatívneho procesu. Tento prístup zabezpečí, aby bola metodika vypracovaná čo najviac participatívnym spôsobom, aby jej funkčnosť bola otestovaná ešte pred jej schválením vládou SR a aby boli odhalené jej najvážnejšie nedostatky a tým sa predišlo prípadnej novelizácii metodiky krátko po jej zavedení do praxe.

Za účelom testovania metodiky v rámci pilotných projektov na jednotlivých ministerstvách a ostatných ústredných orgánoch štátnej správy bola zriadená Pracovná skupina pre pilotný projekt ex post hodnotenia existujúcich regulácií. Je zložená zo zástupcov útvarov legislatívnych, odborných (vecných) a analytických (na úradoch, kde analytické pozície sú vytvorené).

 

Úvodné stretnutie k pilotnému projektu ex post hodnotenia existujúcich regulácií

Dňa 11. 2. 2020 sa na pôde MH SR uskutočnilo úvodné stretnutie k pilotnému projektu, určené pre vedúcich predstaviteľov legislatívnych útvarov na jednotlivých ministerstvách a ostatných ÚOŠS (generálni riaditelia/riaditelia odborov), keďže dlhoročné skúsenosti týchto útvarov s prípravou a implementáciou legislatívy predstavujú dôležité vstupy práve pre kvalitné ex post hodnotenie regulácií. Toto stretnutie malo za cieľ predstaviť víziu ex post hodnotenia a koncept vypracovanej metodiky z právneho/legislatívneho pohľadu.

Prezentácie:

EX POST HODNOTENIE REGULÁCIÍ

Ing. Mgr. Miriam Letašiová, generálna riaditeľka sekcie podnikateľského prostredia a inovácií MH SR

 

Prvé stretnutie pracovnej skupiny

Dňa 17. 2. 2020 o 10.00 sa na pôde MH SR uskutočnilo Prvé stretnutie Pracovnej skupiny pre pilotný projekt ex post hodnotenia existujúcich regulácií, ktoré bolo určené pre zástupcov legislatívnych, vecných a analytických útvarov na ústredných orgánoch štátnej správy. Jeho cieľom bolo poskytnúť detailnejšie informácie o spôsobe použitia metodiky v rámci pilotných projektov. Zároveň MH SR predstavilo nový prístup k hodnoteniu vplyvov v podobe sémantického rozkladu právneho predpisu a škálovania vplyvov na príklade zákona č. 170/2018 Z. z. o zájazdoch, spojených službách cestovného ruchu, niektorých podmienkach podnikania v cestovnom ruchu a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý si MH SR zvolilo do pilotného projektu. Na stretnutí bol tiež prezentovaný zoznam právnych predpisov, ktorý si jednotlivé rezorty a úrady vybrali pre účely testovania metodiky v rámci pilotného projektu a ktorých vhodnosť pre účely pilotného projektu MH SR zvažovalo na základe určitých kritérií (napr. určitá doba účinnosti právneho predpisu, existencia vplyvov v zmysle Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov - ďalej len "jednotná metodika", prítomnosť doložky vybraných vplyvov, vypracovanej podľa aktuálnej jednotnej metodiky z roku 2016).

 

Prezentácie:

Ex post hodnotenie existujúcich regulácií - pilotné projekty

Ing. Tatiana Hlušková, PhD., projektový manažér

Mgr. Katarína Pavlíková, hlavný metodik lepšej regulácie

 

Ex post hodnotenie - sémantika, IT podpora

RNDr. Michal Danilák, konzultant

 

Zoznam právnych predpisov, ktoré budú predmetom pilotného projektu, bude zverejnený po odsúhlasení výberu všetkými ústrednými orgánmi štátnej správy.

 

 

Metodika ex post hodnotenia existujúcich regulácií je jedným z výstupov aktivity č. 3 národného projektu Zlepšovanie podnikateľského prostredia na Slovensku a hodnotenie politík v kompetencii Ministerstva hospodárstva SR, financovaného z Operačného programu Efektívna verejná správa.

 

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk