Hlavná aktivita 4

 

4. Analýza a hodnotenie efektivity procesu lepšej regulácie (ex ante a ex post nástroje lepšej regulácie) a návrhy na aktualizáciu metodík a nástrojov lepšej regulácie:

Táto hlavná aktivita bola zameraná na aplikáciu nástrojov lepšej regulácie v praxi s cieľom formulovať konkrétne návrhy na zníženie regulačnej záťaže podnikateľského prostredia. Výstupom tejto aktivity bolo vypracovanie 5 analýz. Jednou analýz bol aj externý audit regulačnej politiky zo strany nezávislého posudzovateľa – OECD. Tento externý audit slúžil k tvorbe metodík a nástrojov RIA a zároveň sa jeho odporúčania uplatnili pri identifikácii, verifikácii, tvorbe a presadzovaní konkrétnych návrhov smerujúcich k zlepšeniu podnikateľského prostredia na Slovensku. Výstupom zvyšných 4 analýz sú konkrétne návrhy na zníženie regulačnej záťaže. Uvedené analýzy boli schválené na porade vedenia MH SR.

Za účelom informovania podnikateľskej verejnosti o ich praktických dopadoch na podnikanie sa v rámci tejto aktivity realizovali 2 prezentačné workshopy.

Merateľné ukazovatele hlavnej aktivity boli naplnené na 100%. Hlavná aktivita sa úspešne ukončila k termínu 31.08.2023.

 

 

 

 

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk