Analýza OECD - Regulatory Policy Review

aktualizácia: júl 2020 

 

Regulatory Policy Review of the Slovak Republic:

Hodnotenie regulačnej politiky Slovenskej republiky

 

Súčasťou aktivity č. 4 národného projektu "Zlepšovanie podnikateľského prostredia na Slovensku a hodnotenie politík v kompetencii Ministerstva hospodárstva SR", ktorá je zameraná na analýzu a hodnotenie efektivity procesu lepšej regulácie (ex ante a ex post nástroje lepšej regulácie), je i externý audit regulačnej politiky zo strany nezávislého pozorovateľa – OECD. OECD v roku 2012 vydalo pre túto oblasť 12 odporúčaní, z ktorých MH SR vychádza pri každej reforme v oblasti lepšej regulácie, vrátane stratégie RIA 2020.

OECD už vydalo sériu hodnotení regulačnej politiky v niekoľkých krajinách OECD, ktorá predstavuje výsledky partnerských hodnotení (country peer reviews) regulačných reforiem. Ide o integrované hodnotenie regulačných reforiem v takých rámcových oblastiach, ako je kvalita verejného sektora, politika konkurencieschopnosti, vynucovanie a otvorenosť trhu. Obsahujú tiež kapitoly o odvetviach, ako sú telekomunikácie, elektrina, cestná a železničná nákladná doprava a hodnotenie makroekonomického kontextu reformy. Odporúčania predstavujú vyvážený akčný plán z krátkodobého aj dlhodobého hľadiska založený na najlepších medzinárodných regulačných postupoch.

 

Analýza OECD: Regulatory Policy Review of the Slovak Republic

Cieľom analýzy Regulatory Policy Review of the Slovak Republic je komplexné zhodnotenie regulačnej politiky v SR z koncepčného hľadiska a príprava návrhov na jej zlepšenie. Analýza obsahuje odporúčania OECD pre viaceré inštitúcie SR (nielen MH SR) v rôznych aspektoch regulačnej politiky.

Harmonogram prípravy analýzy

Príprave analýzy predchádzal dotazníkový prieskum (júl-august 2019), ktorého respondentmi boli ústredné orgány štátnej správy, ktoré predkladajú materiály na rokovanie vlády SR. Následne sa v mesiacoch september a december 2019 uskutočnili dve misie expertov OECD v SR (tzv. fact-finding missions) na doplnenie informácií z dotazníkov a zainteresovanie ďalších kľúčových aktérov regulačnej politiky (napr. poslanci NR SR, inšpekčné orgány, zástupcovia podnikateľských zväzov a združení, ZMOS a pod.). Tzv. draft analýzy bol v SR pripomienkovaný všetkými zapojenými inštitúciami vo februári 2020. Analýza bola schválená na stretnutí Výboru OECD pre regulačnú politiku začiatkom apríla 2020. Toto stretnutie sa vzhľadom na aktuálnu pandemickú situáciu súvisiacu s COVID-19 uskutočnilo formou videokonferencie a program stretnutia bol z tohto dôvodu výrazne skrátený.

Výsledky analýzy a odporúčania OECD boli v SR oficiálne prezentované dňa 13. júla 2020 (tzv. "launch event"). Vzhľadom na prebiehajúcu pandemickú situáciu sa oficiálna prezentácia uskutočnila formou videokonferencie.

 

Analýza OECD Hodnotenie regulačnej politiky Slovenskej republiky

 

Linky:

OECD – Regulatory Policy http://www.oecd.org/gov/regulatory-policy/

OECD – Reviews of Regulatory Reform https://www.oecd-ilibrary.org/governance/oecd-reviews-of-regulatory-reform_19900481

 

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk