Opatrenie Goldplating

aktualizácia: 13.02.2024                                                                      

 

 

 

Ochrana pred neopodstatneným goldplatingom

 

Jednou z reforiem Komponentu č. 14 Plánu obnovy a odolnosti SR je „ochrana pred neopodstatneným goldplatingom“.

Táto reforma bola v SR zavedená prostredníctvom novely Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov (ďalej "jednotná metodika"), schválenej uznesením vlády SR č. 383/2022 dňa 8.6.2022. Uplatňovanie tejto reformy je zabezpečované s účinnosťou od 31.12.2022, kedy nadobudli účinnosť ustanovenia jednotnej metodiky súvisiace s goldplatingom a tiež prostredníctvom Legislatívnych pravidiel vlády Slovenskej republiky (prílohy č. 3 Tabuľka zhody).

Cieľom tejto reformy je zabrániť neprimeranému rozširovaniu obsahu národných právnych predpisov nad rámec minimálnych požiadaviek legislatívy EÚ. Využitie goldplatingu pri transpozícii alebo implementácii legislatívy EÚ môže byť nežiadúce a preto by predkladateľ nemal ísť nad rámec minimálnych (nevyhnutných) požiadaviek legislatívy EÚ. Napríklad, ak goldplating zakladá negatívne vplyvy na podnikateľské prostredie, môže takýto postup viesť k zníženiu konkurencieschopnosti dotknutých domácich podnikateľských subjektov v porovnaní s krajinami, kde došlo k transpozícii alebo implementácii tejto legislatívy EÚ len v jej nevyhnutnej miere (bez goldplatingu). 

Odôvodnenie k zavedeniu ochrany pred neopodstatneným goldplatingom (PDF)

 

 

 

 

Legislatívne pravidlá vlády SR

Predkladateľ legislatívnych materiálov v zmysle novely Legislatívnych pravidiel vlády SR (schválenej uznesením vlády SR č. 787/2022) v rámci legislatívneho procesu v tabuľke zhody identifikuje, či pri transpozícii smernice dochádza k využitiu goldplatingu a ak áno, identifikuje jeho kategóriu a v ktorých oblastiach má goldplating vplyv a o aký vplyv ide. Zároveň predkladateľ v tabuľke zhody odôvodní goldplating z hľadiska jeho opodstatnenosti a uvedie ďalšie požadované informácie týkajúce sa jeho charakteristiky. Ak sa návrhom zákona pri implementácii nariadenia Európskej únie alebo rozhodnutia Európskej únie navrhuje goldplating, osobitne sa zhodnotí rozsah takejto implementácie vo všeobecnej časti dôvodovej správy.

 

Jednotná metodika na posudzovanie vybraných vplyvov

Inštitút ochrany pred neopodstatneným goldplatingom bol v SR zavedený v rámci novely Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov, schválenej uznesením vlády SR č. 383/2022 (touto novelou bolo zároveň zavedené i ex post hodnotenie regulácií pôsobiacich v podnikateľskom prostredí).

Ustanovenia jednotnej metodiky súvisiace s goldplatingom nadobudli účinnosť dňa 31.12.2022. Za účelom precizovania týchto ustanovení a predovšetkým zavedenia kvantifikácie nákladov goldplatingu MH SR vypracovalo ďalšiu novelu jednotnej metodiky, ktorá nadobudla účinnosť dňa 1.10.2023.

 

Znenie jednotnej metodiky s účinnosťou od 31.12.2022 PDF (632 kB)

Znenie jednotnej metodiky s účinnosťou od 1.10.2023 PDF

 

 

Novela Jednotnej metodiky s účinnosťou od 1.10.2023

Dňa 27. septembra 2023 vláda SR svojím uznesením č. 479/2023 schválila materiál Návrh zmien a doplnení Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov, ktorý nadobúda účinnosť dňa 1. októbra 2023.

Cieľom materiálu bolo najmä sfinalizovanie zavedenia inštitútu ochrany pred neopodstatneným golplatingom, jednej z reforiem komponentu č. 14 Plánu obnovy a odolnosti SR, prostredníctvom upresnenia niektorých ustanovení jednotnej metodiky a zároveň prispôsobenie prílohy 3a (analýza vplyvov na podnikateľské prostredie) a 3b (kalkulačka nákladov podnikateľské prostredia) na kvantifikácu nákladov goldplatingu.

V rámci novely došlo taktiež k aktualizácii Doložky vybraných vplyvov a k aktualizácii troch analýz vybraných vplyvov (analýzy vplyvov na rozpočet verejnej správy, na zamestnanosť vo verejnej správe a financovanie návrhu; analýzy vplyvov na životné prostredie a analýzy vplyvov na informatizáciu spoločnosti).

 

 

Povinnosti predkladateľa v súvislosti s goldplatingom

Podľa Legislatívnych pravidiel vlády SR (schválených uznesením vlády SR č. 787/2022):

  • predkladať novú verziu tabuľky zhody (príloha č. 3),
  • ak sa návrhom zákona pri transpozícii smernice Európskej únie navrhuje goldplating podľa jednotnej metodiky, bez ohľadu na oblasť ktorej sa týka, v doložke vybraných vplyvov sa osobitne zhodnotí rozsah takejto transpozície.
  • a ak sa návrhom zákona pri implementácii nariadenia Európskej únie alebo rozhodnutia Európskej únie navrhuje goldplating, osobitne zhodnotiť rozsah takejto implementácie vo všeobecnej časti dôvodovej správy.

 

Podľa Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov (schválenej uznesením vlády SR č. 479/2023) s účinnosťou od 1.10.2023:

V prípade, že je súčasťou predkladaného materiálu aj tabuľka zhody a predkladaný materiál ma vplyv na podnikateľské prostredie a zároveň obsahuje goldplating predkladateľovi sa odporúča predložiť do PPK aj informatívne konsolidované znenie právneho predpisu.

V prípade, že súčasťou materiálu nie je informatívne konsolidovaní znenie, MH SR vykoná farebné rozlíšenie návrhu právneho predpisu.

Farebné rozlíšenie predloženého návrhu právneho predpisu vykonané MH SR sa stáva povinnou samostatnou súčasťou materiálu predkladaného do pripomienkovaného konania. V rámci neho sú zelenou farbou odlíšené a podčiarknuté ustanovenia, ktoré sú transpozíciou EÚ podľa minimálnych požiadaviek EÚ a hnedou farbou odlíšené a podčiarknuté ustanovenia, ktoré sú goldplatingom s vplyvom na podnikateľské prostredie.

Povinnosti predkladateľa:

  • predkladať aktuálnu verziu doložky vybraných vplyvov (znenie účinné od 01.10.2023), v rámci ktorej je okrem nového znenia bodu 1 a 7 zapracovaný v bode 9 vplyv na limit verejných výdavkov a dodatok k vplyvu na životné prostredie;
  • predkladať aktualizovanú Analýzu vplyvov na podnikateľské prostredie v súlade s aktualizovanou Kalkulačkou vplyvov podnikateľského prostredia (znenie účinné od 01.10.2023).
  • V prípade, ak predkladateľ identifikuje goldplating s vplyvom na podnikateľské prostredie, je povinný ho kvantifikovať v rámci Kalkulačky vplyvov na podnikateľské prostredie a zároveň popísať v časti 3.1 Analýzy vplyvov na podnikateľské prostredie;
  • predkladať farebné rozlíšenie nárhu právneho predpisu, vykonaného MH SR a dodaného v rámci stanoviska Komisie v PPK, ako samostatnú prílohu do medzirezortného pripomienkového konania,
  • sankcie a pokuty sa kvantifikujú v rámci nákladov podnikateľského prostredia v časti 3.1 analýzy vplyvov na podnikateľské prostredie; tieto sa však kvantifikujú ako nepriame náklady a nevstupujú do mechanizmu 1in2out.

 

MIMO GOLDPLATINGU: predkladať aktuálnu verziu nasledovných analýz vplyvov, ktoré nájdete v sekcii Aktuálne dokumenty Jednotnej metodiky:

Analýza vplyvov na rozpočet verejnej správy

Analýza vplyvov na životné prostredie

Analýza vplyvov na informatizáciu spoločnosti

 

 

 

Kontakt pre predkladateľov, metodická podpora

goldplating@mhsr.sk

 

 

 

 

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk