Reforma Goldplating

aktualizácia: 24.3.2023                                                                      

 

 

 

Ochrana pred neopodstatneným goldplatingom

 

Jednou z reforiem Komponentu č. 14 Plánu obnovy a odolnosti SR je „ochrana pred neopodstatneným goldplatingom“.

Uplatňovanie tejto reformy zabezpečia Legislatívne pravidlá vlády Slovenskej republiky (najmä prostredníctvom tabuľky zhody) a Jednotná metodika na posudzovanie vybraných vplyvov.  

Cieľom tejto reformy je zabrániť neprimeranému rozširovaniu obsahu národných právnych predpisov nad rámec minimálnych požiadaviek legislatívy EÚ. Využitie goldplatingu pri transpozícii alebo implementácii legislatívy EÚ môže byť nežiadúce a preto by predkladateľ nemal ísť nad rámec minimálnych (nevyhnutných) požiadaviek legislatívy EÚ. Napríklad, ak goldplating zakladá negatívne vplyvy na podnikateľské prostredie, môže takýto postup viesť k zníženiu konkurencieschopnosti dotknutých domácich podnikateľských subjektov v porovnaní s krajinami, kde došlo k transpozícii alebo implementácii tejto legislatívy EÚ len v jej nevyhnutnej miere (bez goldplatingu).  

 

Zmeny od 31.12.2022, resp. od 1.1.2023

Predkladateľ legislatívnych materiálov bude v zmysle novely Legislatívnych pravidiel vlády SR (schválenej uznesením vlády SR č. 787/2022) v rámci legislatívneho procesu, ktorý začne najskôr od 1.1.2023 v tabuľke zhody identifikovať, či pri transpozícii smernice dochádza k využitiu goldplatingu a ak áno, identifikuje jeho kategóriu a v ktorých oblastiach má goldplating vplyv a o aký vplyv ide. Zároveň predkladateľ v tabuľke zhody odôvodní goldplating z hľadiska jeho opodstatnenosti a uvedie ďalšie požadované informácie týkajúce sa jeho charakteristiky. Ak sa návrhom zákona pri implementácii nariadenia Európskej únie alebo rozhodnutia Európskej únie navrhuje goldplating, osobitne sa zhodnotí rozsah takejto implementácie vo všeobecnej časti dôvodovej správy.

V zmysle zmien jednotnej metodiky, už platných a účinných od 31.12.2022 (uznesenie vlády SR č. 383/2022), bude Ministerstvo hospodárstva SR v rámci predbežného pripomienkového konania vykonávať farebné rozlíšenie informatívneho konsolidovaného znenia právneho predpisu tak, že budú farebne odlíšené ustanovenia alebo ich časti, ktoré majú vplyvy na podnikateľské prostredie, ktoré sú transpozíciou práva EÚ v jej minimálnej miere (modrou farbou) a ktoré sú goldplatingom (červenou farbou).  Farebne rozlíšené informatívne konsolidované znenie právneho predpisu následne predloží predkladateľ ako samostatnú prílohu materiálu predkladaného do medzirezortného pripomienkového konania. Cieľom tohto prístupu je sprístupniť a sprehľadniť proces prípravy transpozície alebo implementácie legislatívy EÚ jednoznačnou identifikáciou goldplatingu aj pre širšiu odbornú verejnosť a predovšetkým pre podnikateľské subjekty.

Aktuálne sa pripravujú zmeny Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov (LP/2022/744) potrebné pre naplnenie reformy Plánu obnovy a odolnosti SR – ochrany pred neopodstatneným goldplatingom.

 

Povinnosti predkladateľa týkajúce sa legislatívneho procesu so začiatkom po 31.12.2022  

Podľa Legislatívnych pravidiel vlády SR (schválených uznesením vlády SR č. 787/2022):

  • predkladať novú verziu tabuľky zhody (príloha č. 3),
  • a ak sa návrhom zákona pri implementácii nariadenia Európskej únie alebo rozhodnutia Európskej únie navrhuje goldplating, osobitne zhodnotiť rozsah takejto implementácie  vo všeobecnej časti dôvodovej správy.

 

Podľa Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov (schválenej uznesením vlády SR č. 383/2022):

  • predkladať do procesu PPK (okrem "novej" tabuľky zhody) aj informatívne konsolidované znenie právneho predpisu vtedy, ak je povinnou súčasťou materiálu aj tabuľka zhody, predkladaný návrh právneho predpisu má vplyvy na podnikateľské prostredie a zároveň sa ním zakladá goldplating,
  • predkladať aktuálnu verziu doložky vybraných vplyvov (znenie účinné od 31.12.2022), v rámci ktorého je okrem nového znenia bodu 7 zapracovaný v bode 9 i vplyv na dlhodobú udržateľnosť verejných financií
  • Príloha č. 1 Doložka vybraných vplyvov (znenie účinné od 31.12.2022) (DOC) (32,1kB) (PDF)(715kB)

 

  • MIMO GOLDPLATINGU: predkladať aktuálnu verziu analýzy vplyvov na rozpočet verejnej správy, na zamestnanosť vo verejnej správe a financovanie návrhu (znenie účinné od 31.12.2022), v rámci ktorej je zapracovaný výpočet vplyvov na dlhodobú udržateľnosť verejných financií; ktorý predkladateľ bude vypĺňať len pre opatrenia, týkajúce sa I. a II. piliera systému univerzálneho dôchodkového zabezpečenia s identifikovaným vplyvom od 0,1 % HDP (vrátane) na dlhodobom horizonte
  • Príloha č. 2 Analýza vplyvov na rozpočet verejnej správy, na zamestnanosť vo verejnej správe a financovanie návrhu (znenie účinné od 31.12.2022) (DOC) (45,3kB) (PDF)(715kb)

 

Jednotná metodika - konsolidované znenie účinné od 31.12.2022 (PDF)(632 kB)

 

 

Kontakt pre predkladateľov

goldplating@mhsr.sk

 

 

 

 

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk