Ministerstvo financií SR

 

P.č.

Č. právneho predpisu

Názov právneho predpisu

Link na materiál

Účinnosť

Zvýšenie nákladov 
(IN) v € na PP

Zníženie nákladov (OUT) v € na PP

1

371/2014

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 371/2014 Z. z. o riešení krízových situácií na finančnom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2021/736

1.8.2022

 

906 €

1.1.2023

14 000 €

84 000 €

2

249/2022

Návrh zákona, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti so zlepšovaním podnikateľského prostredia

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/-/SK/dokumenty/LP-2021-619

1.5.2022

 

473 526 €

1.1.2023

 

47 895 €

3

MF/011078/2021-74

Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/011078/2021-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/25918/2011-74, ktorým sa ustanovuje rozsah, spôsob, miesto a termíny ukladania výkazu vybraných údajov z individuálnej účtovnej závierky pre účtovné jednotky, ktorými sú poisťovne, pobočky zahraničnej poisťovne, zaisťovne, pobočky zahraničnej zaisťovne, Slovenská kancelária poisťovateľov a Exportno-importná banka Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2021/597

1.3.2022

340 000 €

-

4

222/2004

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2022/309

1.1.2023

-   €

76 731 €

5

530/2011

Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jarmily Halgašovej, Gyӧrgya
Gyimesiho, Ondreja Dostála, Radovana Kazdu, Mariána Viskupiča a Radovana Slobodu na
vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z
alkoholických nápojov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.
467/2002 Z. z. o výrobe a uvádzaní liehu na trh v znení neskorších predpisov

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2021/576

1.1.2023

-

412 €

6

MF/014373/2022-74

Návrh opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky
č. MF/014373/2022-74, ktorým sa zrušuje výkaz vybraných údajov z konsolidovanej účtovnej
závierky pre účtovné jednotky, ktorými sú poisťovne a zaisťovne

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2022/538

1.1.2023

-

1 023 €

7

486/2013

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 486/2013 Z. z. o
presadzovaní práv duševného vlastníctva colnými orgánmi v znení zákona č. 312/2020 Z. z.

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2022/184

1.1.2023

-

4 097 €

8

145/1995

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení
neskorších predpisov

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/-/SK/dokumenty/LP-2022-681

1.1.2023

1 420 875 €

-

 

______________________________________________________________________________________________

 1. Analýza vplyvov na podnikateľské prostredie (PDF) (1308 kb)

 2. Analýza vplyvov na podnikateľské prostredie (PDF) (780 kb)

 3. Analýza vplyvov na podnikateľské prostredie (PDF) (656 kb)

 4. Analýza vplyvov na podnikateľské prostredie (PDF) (681 kb)

 5. Analýza vplyvov na podnikateľské prostredie (PDF) (608 kb)

 6. Analýza vplyvov na podnikateľské prostredie (PDF) (681 kb)

 7. Analýza vplyvov na podnikateľské prostredie (PDF) (148 kb)

 8. Analýza vplyvov na podnikateľské prostredie (PDF) (679 kb)

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk