Virtuálny účet - finálny

aktualizácia: 1.5.2024

 

Finálny virtuálny účet obsahuje právne predpisy, na ktoré sa vzťahuje pravidlo 1in2out a zároveň majú ukončený legislatívny proces a boli vyhlásené v Zbierke zákonov. Finálny virtuálny účet obsahuje len tie právne predpisy, pri ktorých si predkladateľ splnil povinnosť vyplývajúcu z bodu č. 6.7 Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov a zaslal aktuálnu časť 3.1 Analýzy vplyvov na podnikateľské prostredie.

 

P. č.

Predkladateľ

Č. právneho predpisu

Názov právneho predpisu

Link na materiál

Účinnosť

Zvýšenie nákladov 
(IN) v € na PP

Zníženie nákladov (OUT) v € na PP

1

ÚJD SR

541/2004

Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Radovana Kazdu, Jaromíra Šíbla, Tomáša Lehotského a Ľuboša Krajčíra na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2021/380

12.10.2021

950 050 €

40 €

2

ŠÚ SR

393/2021

Vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 393/2021 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 292/2020 Z. z., ktorou sa vydáva Program štátnych štatistických zisťovaní na roky 2021 až 2023

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2021/509

1.1.2022

287 €

4 969 109 €

3

MŽP SR

518/2021

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 302/2019 Z. z. o zálohovaní jednorazových obalov na nápoje a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/-/SK/dokumenty/LP-2021-346

28.12.2021

203 €

-   €

4

MS SR

355/2014

Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 355/2014 Z. z. o centrálnom registri exekúcií

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2021/446

1.12.2021

626 886 €

-   €

5

MS SR

666/2005

Návrh vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 666/2005 Z. z. o Kancelárskom poriadku pre správcov v znení neskorších predpisov

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2022/156

17.7.2022

5 116 €

3 439 310 €

6

ÚJD SR

431/2011

Vyhláška Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 431/2011 Z. z. o systéme manažérstva kvality v znení vyhlášky č. 104/2016 Z. z.

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2021/773

15.5.2022

56 €

-   €

7

MF SR

371/2014

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 371/2014 Z. z. o riešení krízových situácií na finančnom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2021/736

1.8.2022

-   €

 906 €

1.1.2023

14 000 €

84 000 €

8

MPSVR SR

461/2003

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2021/407

1.6.2022

4 085 641 €

8 232 176 €

9

MDV SR

228/2020

Vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 228/2020 Z. z., ktorou sa vymedzujú úseky diaľnic, ciest I. triedy a ciest II. triedy s výberom mýta v znení vyhlášky č. 375/2020 Z.z.

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2021/555

1.1.2022

17 200 €

-   €

1.1.2023

17 700 €

-   €

1.1.2024

18 200 €

-   €

1.1.2025

18 700 €

-   €

10

MV SR

125/2015

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 125/2015 Z. z. o registri adries a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2021/406

1.7.2022

6 €

188 739 €

11

MPSVR SR

124/2006

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia niektoré zákony

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2021/613

1.1.2024

703 830 €

1 665 138 €

12

MK SR

185/2015

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v

znení neskorších predpisov

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2021/532

1.3.2022

263 €

6 223 €

13

MF SR

249/2022

Návrh zákona, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti so zlepšovaním podnikateľského prostredia

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/-/SK/dokumenty/LP-2021-619

1.5.2022

-   €

473 526 €

1.1.2023

-   €

47 895 €

14

MH SR

249/2022

Návrh zákona, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti so zlepšovaním podnikateľského prostredia

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/-/SK/dokumenty/LP-2021-619

1.5.2022

-   €

61 947 €

15

MIRRI SR

249/2022

Návrh zákona, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti so zlepšovaním podnikateľského prostredia

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/-/SK/dokumenty/LP-2021-619

30.6.2023

-   €

19 945 €

16

MPRV SR

249/2022

Návrh zákona, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti so zlepšovaním podnikateľského prostredia

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/-/SK/dokumenty/LP-2021-619

1.1.2023

-   €

281 110 €

17

MV SR

249/2022

Návrh zákona, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti so zlepšovaním podnikateľského prostredia

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/-/SK/dokumenty/LP-2021-619

1.5.2022

-   €

84 914 €

18

SOI (MH SR)

249/2022

Návrh zákona, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti so zlepšovaním podnikateľského prostredia

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/-/SK/dokumenty/LP-2021-619

28.2.2022

-   €

175 113 €

19

ÚNMS

249/2022

Návrh zákona, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti so zlepšovaním podnikateľského prostredia

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/-/SK/dokumenty/LP-2021-619

1.5.2022

-   €

23 €

20

MS SR

111/2022

Návrh zákona o riešení hroziaceho úpadku a o zmene a doplnení niektorých zákonov

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2021/502

17.7.2022

72 169 €

27 495 €

21

MF SR

MF/011078/2021-74

Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/011078/2021-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/25918/2011-74, ktorým sa ustanovuje rozsah, spôsob, miesto a termíny ukladania výkazu vybraných údajov z individuálnej účtovnej závierky pre účtovné jednotky, ktorými sú poisťovne, pobočky zahraničnej poisťovne, zaisťovne, pobočky zahraničnej zaisťovne, Slovenská kancelária poisťovateľov a Exportno-importná banka Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2021/597

1.3.2022

340 000 €

-   €

22

NBS

10/2017

Návrh opatrenia Národnej banky Slovenska z ... 2022, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska zo 14. novembra 2017 č. 10/2017, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o posúdení schopnosti spotrebiteľa splácať spotrebiteľský úver v znení neskorších predpisov

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2022/307

1.10.2022

438 000 €

2 472 000 €

23

NBS

10/2016

Návrh opatrenia Národnej banky Slovenska z ... 2022, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska z 13. decembra 2016 č. 10/2016, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o posúdení schopnosti spotrebiteľa splácať úver na bývanie v znení neskorších predpisov

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2022/304

1.1.2023

2 232 000 €

6 144 000 €

24

MK SR

265/2022

Zákon o vydavateľoch publikácií a o registri v oblasti médií a audiovízie (zákon o publikáciách)

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2021/682

1.8.2022

203 151 €

452 681 €

25

MV SR

473/2005

Návrh zákona ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 473/2005 Z. z.o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorýchzákonov (zákon o súkromnej bezpečnosti) v znení neskorších predpisov

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2022/45

1.8.2022

6 155 €

70 656 €

1.1.2024

-   €

36 024 €

26

MŽP SR

371/2015

Návrh vyhlášky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch v znení neskorších predpisov

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2021/740

1.11.2021

-

121 €

27

MIRRI SR

305/2013

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2022/108

1.10.2022

-

76 176 €

28

ÚNMS

64/2019

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 64/2019 Z. z. o sprístupňovaní strelných zbraní a streliva na civilné použitie na trhu v znení zákona č. 376/2019 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2021/644

15.10.2022

3 258 €

-

29

MPSVR SR

43/2004

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2022/241

1.1.2023

1 637 250 €

2 094 378 €

30

MPSVR SR

410/2022

Zákon č. 410/2022 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2022/619

1.1.2023

-

1 792 280 €

31

MŽP SR

79/2015

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2022/42

1.7.2022

4 786 €

11 481 062 €

32

MPSVR SR

5/2004

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2022/466

1.1.2023

26 094 €

97 529 €

33

MF SR

222/2004

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2022/309

1.1.2023

-   €

76 731 €

34

NBS

5/2018

Opatrenie Národnej banky Slovenska č. 6/2022, ktorým sa mení opatrenie Národnej banky Slovenska z 13. februára 2018 č. 5/2018 o odbornej skúške a odbornej skúške s certifikátom na poskytovanie finančného sprostredkovania a finančného poradenstva v znení opatrenia  z 26. mája 2020 č. 1/2020

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2022/277

1.9.2022

-   €

179 256 €

35

ÚRSO

312/2022

Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v tepelnej energetike

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/-/SK/dokumenty/LP-2022-402

15.8.2022

6 452 326 €

16 268 903 €

36

ÚRSO

450/2022

Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorou sa ustanovuje cenová regulácia dodávky plynu

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/-/SK/dokumenty/LP-2022-480

1.1.2023

124 800 €

39 978 500 €

37

ÚRSO

24/2013

Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 24/2013 Z. z, ktorou sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s elektrinou a pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s plynom v znení neskorších predpisov

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/-/SK/dokumenty/LP-2022-

1.10.2022

-   €

18 870 000 €

38

ÚNMS

53/2023

Návrh zákona o akreditácii orgánov posudzovania zhody

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2022/389

1.1.2023

-   €

8 555 €

39

NBS

2/2023

Opatrenie Národnej banky Slovenska č. 2/2023 z 28. februára 2023, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska z 13. februára 2018 č. 5/2018 o odbornej skúške a odbornej skúške s certifikátom na poskytovanie finančného sprostredkovania a finančného poradenstva v znení neskorších predpisov

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2022/873

1.4.2023

415 300 €

-   €

40

MŽP SR

271/2011

Návrh vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 271/2011 Z. z., ktorou sa ustanovujú kritériá trvalej udržateľnosti a ciele na zníženie emisií skleníkových plynov z pohonných látok v znení neskorších predpisov

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2022/537

1.1.2023

199 779 €

12 705 €

41

ÚRSO

107/2023

Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorou sa ustanovuje cenová regulácia dodávky elektriny

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/-/SK/dokumenty/LP-2023-79

1.1.2024

79 200 €

- €

42

MŽP SR

146/2023

Návrh zákona o ochrane ovzdušia

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2022/27

1.7.2023

168 626 €

221 771 €

43

MF SR

530/2011

Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jarmily Halgašovej, Gyӧrgya Gyimesiho, Ondreja Dostála, Radovana Kazdu, Mariána Viskupiča a Radovana Slobodu na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 467/2002 Z. z. o výrobe a uvádzaní liehu na trh v znení neskorších predpisov

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2021/576

1.1.2023

-

412 €

44

MF SR

MF/014373/2022-74

Návrh opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky
č. MF/014373/2022-74, ktorým sa zrušuje výkaz vybraných údajov z konsolidovanej účtovnej závierky pre účtovné jednotky, ktorými sú poisťovne a zaisťovne

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2022/538

1.1.2023

-

1 023 €

45

ÚJD SR

310/2022

Vyhláška Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky č. 310/2022 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky č. 55/2006 Z. z. o
podrobnostiach v havarijnom plánovaní pre prípad nehody alebo havárie v znení neskorších predpisov

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2022/167

1.10.2022

-   €

108 €

46

MK SR

13/1993

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej
republiky č. 13/1993 Z. z. o umeleckých fondoch v znení neskorších predpisov

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2022/428

1.1.2023

-

1 138 818

47

MF SR

486/2013

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 486/2013 Z. z. o
presadzovaní práv duševného vlastníctva colnými orgánmi v znení zákona č. 312/2020 Z. z.

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2022/184

1.1.2023

-

4 097 €

48

URSO

208/2023

Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorou sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s plynom, obsahové náležitosti prevádzkového poriadku prevádzkovateľa siete a prevádzkovateľa zásobníka a rozsah obchodných
podmienok, ktoré sú súčasťou prevádzkového poriadku prevádzkovateľa siete

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2023/60

1.4.2023

225 341 €

-

49

MF SR

145/1995

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/-/SK/dokumenty/LP-2022-681

1.1.2023

1 420 875 €

-

50

MPSVR SR

352/2023

Návrh opatrenia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje vzor výpisu z osobného dôchodkového účtu sporiteľa

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2023/361

1.1.2024

103 750 €

-

51

MPSVR SR

351/2023

Návrh opatrenia, ktorým sa ustanovuje obsah, štruktúra, forma, podmienky a spôsob priebežnej aktualizácie a lehoty na zverejnenie kľúčových informácií o dôchodkovom fonde

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2023/362

1.1.2024

18 750 €

-

52

MZ SR

09812/2008

Návrh opatrenia Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 10.septembra 2008 č. 09812/2008-OL o minimálnych požiadavkách na personálne zabezpečenie a materiálno-technické vybavenie jednotlivých
druhov zdravotníckych zariadení v znení neskorších predpisov

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2022/315

15.8.2022

35 566 €

47 624 €

53

Poslanci NR SR

90/2016

Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Juraja ŠELIGU, Milana VETRÁKA, Gábora GRENDELA, Jany ŽITŇANSKEJ a Miroslava KOLLÁRA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 90/2016 Z. z. o úveroch na bývanie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2023/348

1.7.2023

232 214 €

-

54

MIRRI SR

301/2023

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 95/2019 Z. z. o
informačných technológiách vo verejnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2022/846

1.8.2023

-

98 335 €

55

MS SR

309/2023

Návrh zákona o premenách obchodných spoločností a družstiev a o zmene a doplnení niektorých zákonov

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2023/14

1.3.2024

10 247 €

6 276 542 €

56

MPSVR SR

311/2001

Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jaroslava Karahutu a Jozefa Lukáča na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník
práce v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ČPT 852)

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2022/86

1.1.2023

-

25 784 €

57

URSO

207/2023

Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorou sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s elektrinou, obsahové náležitosti prevádzkového poriadku prevádzkovateľa sústavy, organizátora krátkodobého trhu s elektrinou a rozsah obchodných podmienok, ktoré sú súčasťou prevádzkového poriadku prevádzkovateľa sústavy

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2023/49

1.4.2023

6 710 000 €

16 872 491 €

58

Poslanci NR SR

461/2003

Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej  republiky Miloša SVRČEKA a Jozefa LUKÁČA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (ČPT 1397)

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2023/65

1.7.2023

22 038 €

-

59

MZ SR

363/2011

zákon z ... 2021, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 363/2011 Z. z. o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín na základe verejného zdravotného poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2021/816

1.6.2022

95 516 €

2 716 223 €

60

MZ SR

540/2021

Zákon č. 540/2021 zo kategorizácii ústavnej zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2021/437

1.1.2024

9 294 000 €

-

61

MZ SR

576/2004

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách
súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov a ktorým sa menia dopĺňajú niektoré zákony

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2022/5

1.7.2022

-

12 279 €

62

MZ SR

533/2007

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z .................2022, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 533/2007 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia spoločného stravovania v znení neskorších predpisov

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2022/714

1.1.2023

-

432 478 €

63

MPRV SR

293/2008

Návrh vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 293/2008 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o rozsahu odbornej prípravy, obsahu skúšky, zložení skúšobnej komisie a o osvedčení o získaní oprávnenia na projektovanie pozemkových úprav

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2022/158

15.5.2022

-   €

6 723 €

34

MPRV SR

154/2023

Návrh vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o podmienkach zabíjania zveri z farmového chovu a hovädzieho dobytka chovaného pod šírym nebom strelnou zbraňou s voľným projektilom v mieste držby zvieraťa a na farmárskom bitúnku

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2022/243

1.9.2022

1 417 452 €

-   €

65

MPRV SR

282/2020

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 282/2020 Z. z. o ekologickej poľnohospodárskej výrobe v znení zákona č. 350/2020 Z. z.

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2022/500

1.1.2023

497 €

164 €

66

MPRV SR

18/2012

Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky z .......... 2023, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 18/2012 Z. z. o identifikácii a registrácii oviec a kôz v znení neskorších predpisov

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2023/115

1.7.2023

10 354 464 €

64 511 €

67

MPRV SR

20/2012

Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky z .......... 2023, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 20/2012 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o identifikácii a registrácii hovädzieho dobytka v znení neskorších predpisov

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2023/122

1.7.2023

11 439 648 €

234 258 €

68

MPRV SR

17/2012

Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky z .......... 2023, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 17/2012 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o identifikácii a registrácii ošípaných v znení neskorších predpisov

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2023/135

1.7.2023

889 248 €

219 711 €

69

MPRV SR

172/2018

Návrh vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 172/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe a rozsahu vedenia a poskytovania evidencií a stanovenia obvyklej výšky nájomného v znení vyhlášky č. 113/2019 Z. z.

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2023/88

1.3.2023

500 000 €

6 822 €

70

MŽP SR

382/2018

Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 382/2018 Z. z. o skládkovaní odpadov a o uskladnení kovovej ortuti v znení vyhlášky č. 26/2021 Z. z.

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2023/687

1.1.2024

3 630 000 €

-

71

MPRV SR

17/2012

Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky z .......... 2023, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 17/2012 Z. z. o identifikácii a registrácii ošípaných v znení neskorších predpisov

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2023/555

1.7.2024

-

889 248 €

72

MPRV SR

18/2012

Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky z .......... 2023, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 18/2012 Z. z. o identifikácii a registrácii oviec a kôz v znení neskorších predpisov

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2023/556

1.7.2024

-

10 354 464 €

73

MPRV SR

20/2012

Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky z .......... 2023, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 20/2012 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o identifikácii a registrácii hovädzieho dobytka v znení neskorších predpisov

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2023/558

1.7.2024

 

11 439 648 €

74

MDV SR

429/2022

Návrh zákona, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti s rozvojom automatizovaných vozidiel

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2022/53

1.7.2022

100 €

-   €

75

MDV SR

350/2010

Vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky,ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 350/2010 Z. z. o stavebnom a technickom poriadku dráh v znení neskorších predpisov

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2022/839

15.5.2023

25 081 €

28 796 264 €

76

MDV SR

137/2018

Vyhláška Ministerstva dopravy Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 137/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti v oblasti technickej kontroly v znení neskorších predpisov

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2023/238

20.5.2023

-   €

73 085 €

77

UREKPS

47/2023

Návrh opatrenia Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb z 13. februára 2023 č. 1/2023,  ktorým  sa  mení opatrenie z 19. septembra 2016 č. 1/2016, ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie cien a určujú sa maximálne ceny univerzálnej služby a poštového platobného styku pre vnútroštátny poštový styk v znení neskorších predpisov.

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2023/1

1.3.2023

13 512 084 €

-

78

MPSVR SR

356/2007

Návrh vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 356/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách a rozsahu výchovnej a vzdelávacej činnosti, o projekte výchovy a vzdelávania, vedení predpísanej dokumentácie a overovaní vedomostí účastníkov výchovnej a vzdelávacej činnosti

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2022/695

1.1.2023

-

110 003 €

79

UREKPS

 

Opatrenie Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb z 20. februára 2024 č. 1/2024,  ktorým  sa  mení opatrenie z 19. septembra 2016 č. 1/2016, ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie cien a určujú sa maximálne ceny univerzálnej služby a poštového platobného styku pre vnútroštátny poštový styk v znení neskorších predpisov.

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2023/648

1.1.2024

7 493 584 €

-

80

UREKPS

 

Vyhláška Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb z ... 2023 o podrobnostiach týkajúcich sa limitov spotreby pre službu prístupu k internetu alebo k verejne dostupnej interpersonálnej komunikačnej službe

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2023/391

1.1.2024

3 973 141 €

-

81

NBS

 

Opatrenie Národnej banky Slovenska z ....2023 o náležitostiach žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu Národnej banky Slovenska podľa zákona o starobnom dôchodkovom sporení

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2023/365

1.1.2024

-   €

1 137 €

82

NBS

139/2013

Opatrenie Národnej banky Slovenska z ... 2023, ktorým sa mení opatrenie Národnej banky Slovenska č. 139/2013 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o náležitostiach žiadosti o devízovú licenciu a podrobnosti o požiadavkách na obchodovanie s devízovými hodnotami

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2023/145

1.1.2024

54 275 €

3 536 €

83

NBS

280/2018

Návrh opatrenia Národnej banky Slovenska, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 280/2018 Z. z. o predkladaní hlásení podľa Devízového zákona

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2023/542

1.1.2024

-   €

221 100 €

Suma 2021 (1I1O)

1 577 139 €

161 €

Suma 2022+ (1I2O)

88 834 072 €

200 137 556 €

Celkom

90 411 211 €

200 137 717 €

 

Samostatné finálne virtuálne účty ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy:

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk