Virtuálny účet - finálny

aktualizácia: 1.3.2023

 

Finálny virtuálny účet obsahuje právne predpisy, na ktoré sa vzťahuje pravidlo 1in2out a zároveň majú ukončený legislatívny proces a boli vyhlásené v Zbierke zákonov. Finálny virtuálny účet obsahuje len tie právne predpisy, pri ktorých si predkladateľ splnil povinnosť vyplývajúcu z bodu č. 6.7 Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov a zaslal aktuálnu časť 3.1 Analýzy vplyvov na podnikateľské prostredie.

 

  

P.č.

Predkladateľ

Č. právneho predpisu

Názov právneho predpisu

Link na materiál

Účinnosť

Zvýšenie nákladov 
(IN) v € na PP

Zníženie nákladov (OUT) v € na PP

1

ÚJD SR

541/2004

Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Radovana Kazdu, Jaromíra Šíbla, Tomáša Lehotského a Ľuboša Krajčíra na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2021/380

12.10.2021

950 050 €

40 €

2

ŠÚ SR

393/2021

Vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 393/2021 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 292/2020 Z. z., ktorou sa vydáva Program štátnych štatistických zisťovaní na roky 2021 až 2023

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2021/509

1.1.2022

287 €

4 969 109 €

3

MŽP SR

518/2021

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 302/2019 Z. z. o zálohovaní jednorazových obalov na nápoje a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/-/SK/dokumenty/LP-2021-346

28.12.2021

203 €

-   €

4

MS SR

355/2014

Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 355/2014 Z. z. o centrálnom registri exekúcií

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2021/446

1.12.2021

626 886 €

-   €

5

MS SR

666/2005

Návrh vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 666/2005 Z. z. o Kancelárskom poriadku pre správcov v znení neskorších predpisov

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2022/156

17.7.2022

5 116 €

3 439 310 €

6

ÚJD SR

431/2011

Vyhláška Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 431/2011 Z. z. o systéme manažérstva kvality v znení vyhlášky č. 104/2016 Z. z.

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2021/773

15.5.2022

56 €

-   €

7

MF SR

371/2014

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 371/2014 Z. z. o riešení krízových situácií na finančnom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2021/736

1.8.2022

-   €

 906 €

1.1.2023

14 000 €

84 000 €

8

MPSVR SR

461/2003

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2021/407

1.6.2022

4 085 641 €

8 232 176 €

9

MDV SR

228/2020

Vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 228/2020 Z. z., ktorou sa vymedzujú úseky diaľnic, ciest I. triedy a ciest II. triedy s výberom mýta v znení vyhlášky č. 375/2020 Z.z.

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2021/555

1.1.2022

17 200 €

-   €

1.1.2023

17 700 €

-   €

1.1.2024

18 200 €

-   €

1.1.2025

18 700 €

-   €

10

MV SR

125/2015

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 125/2015 Z. z. o registri adries a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2021/406

1.7.2022

6 €

188 739 €

11

MPSVR SR

124/2006

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia niektoré zákony

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2021/613

1.1.2024

703 830 €

1 665 138 €

12

MK SR

185/2015

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v

znení neskorších predpisov

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2021/532

1.3.2022

263 €

6 223 €

13

MF SR

249/2022

Návrh zákona, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti so zlepšovaním podnikateľského prostredia

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/-/SK/dokumenty/LP-2021-619

1.5.2022

-   €

473 526 €

1.1.2023

-   €

47 895 €

14

MH SR

249/2022

Návrh zákona, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti so zlepšovaním podnikateľského prostredia

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/-/SK/dokumenty/LP-2021-619

1.5.2022

-   €

61 947 €

15

MIRRI SR

249/2022

Návrh zákona, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti so zlepšovaním podnikateľského prostredia

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/-/SK/dokumenty/LP-2021-619

30.6.2023

-   €

19 945 €

16

MPRV SR

249/2022

Návrh zákona, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti so zlepšovaním podnikateľského prostredia

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/-/SK/dokumenty/LP-2021-619

1.1.2023

-   €

281 110 €

17

MV SR

249/2022

Návrh zákona, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti so zlepšovaním podnikateľského prostredia

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/-/SK/dokumenty/LP-2021-619

1.5.2022

-   €

84 914 €

18

SOI

249/2022

Návrh zákona, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti so zlepšovaním podnikateľského prostredia

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/-/SK/dokumenty/LP-2021-619

28.2.2022

-   €

175 113 €

19

ÚNMS

249/2022

Návrh zákona, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti so zlepšovaním podnikateľského prostredia

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/-/SK/dokumenty/LP-2021-619

1.5.2022

-   €

23 €

20

MS SR

111/2022

Návrh zákona o riešení hroziaceho úpadku a o zmene a doplnení niektorých zákonov

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2021/502

17.7.2022

72 169 €

27 495 €

21

MF SR

MF/011078/2021-74

Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/011078/2021-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/25918/2011-74, ktorým sa ustanovuje rozsah, spôsob, miesto a termíny ukladania výkazu vybraných údajov z individuálnej účtovnej závierky pre účtovné jednotky, ktorými sú poisťovne, pobočky zahraničnej poisťovne, zaisťovne, pobočky zahraničnej zaisťovne, Slovenská kancelária poisťovateľov a Exportno-importná banka Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2021/597

1.3.2022

340 000 €

-   €

22

NBS

10/2017

Návrh opatrenia Národnej banky Slovenska z ... 2022, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska zo 14. novembra 2017 č. 10/2017, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o posúdení schopnosti spotrebiteľa splácať spotrebiteľský úver v znení neskorších predpisov

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2022/307

1.10.2022

438 000 €

2 472 000 €

23

NBS

10/2016

Návrh opatrenia Národnej banky Slovenska z ... 2022, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska z 13. decembra 2016 č. 10/2016, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o posúdení schopnosti spotrebiteľa splácať úver na bývanie v znení neskorších predpisov

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2022/304

1.1.2023

2 232 000 €

6 144 000 €

24

MK SR

265/2022

Zákon o vydavateľoch publikácií a o registri v oblasti médií a audiovízie (zákon o publikáciách)

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2021/682

1.8.2022

203 151 €

452 681 €

25

MV SR

473/2005

Návrh zákona ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 473/2005 Z. z.o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorýchzákonov (zákon o súkromnej bezpečnosti) v znení neskorších predpisov

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2022/45

1.8.2022

6 155 €

70 656 €

1.1.2024

-   €

36 024 €

26

MŽP SR

371/2015

Návrh vyhlášky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch v znení neskorších predpisov

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2021/740

1.11.2021

-

121 €

27

MIRRI SR

305/2013

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2022/108

1.10.2022

-

76 176 €

28

UNMS

64/2019

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 64/2019 Z. z. o sprístupňovaní strelných zbraní a streliva na civilné použitie na trhu v znení zákona č. 376/2019 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2021/644

15.10.2022

3 258 €

-

29

MPSVR SR

43/2004

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2022/241

1.1.2023

1 637 250 €

2 094 378 €

30

MPSVR SR

410/2022

Zákon č. 410/2022 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2022/619

1.1.2023

-

1 792 280 €

31

MŽP SR

79/2015

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2022/42

1.7.2022

4 786 €

11 481 062 €

32

MPSVR SR

5/2004

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2022/466

1.1.2023

26 094 €

97 529 €

33

MF SR

222/2004

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2022/309

1.1.2023

-   €

76 731 €

34

NBS

5/2018

Opatrenie Národnej banky Slovenska č. 6/2022, ktorým sa mení opatrenie Národnej banky Slovenska z 13. februára 2018 č. 5/2018 o odbornej skúške a odbornej skúške s certifikátom na poskytovanie finančného sprostredkovania a finančného poradenstva v znení opatrenia  z 26. mája 2020 č. 1/2020

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2022/277

1.9.2022

-   €

179 256 €

Suma 2021 (1I1O)

1 577 139 €

161 €

Suma 2022+ (1I2O)

9 843 862 €

41 388 561 €

Celkom

11 421 001 €

41 388 722 €

 

 

Samostatné finálne virtuálne účty ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy:

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk