Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR

 

P.č.

Č. právneho predpisu

Názov právneho predpisu

Link na materiál

Účinnosť

Zvýšenie nákladov 
(IN) v € na PP

Zníženie nákladov (OUT) v € na PP

1

249/2022

Návrh zákona, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti so zlepšovaním podnikateľského prostredia

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/-/SK/dokumenty/LP-2021-619

30.6.2023

-

19 945 €

2

305/2013

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2022/108

1.10.2022

-

76 176 €

3

301/2023

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 95/2019 Z. z. o
informačných technológiách vo verejnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2022/846

1.8.2023

-

98 335 €

 

________________________________________________________________________________________________

1. Analýza vplyvov na podnikateľské prostredie (PDF) (593 kb)

2. Analýza vplyvov na podnikateľské prostredie (PDF) (646 kb)

3. Analýza vplyvov na podnikateľské prostredie (PDF) (990 kb)

 

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk