Štatistický úrad SR

 

P.č.

Č. právneho predpisu

Názov právneho predpisu

Link na materiál

Účinnosť

Zvýšenie nákladov 
(IN) v € na PP

Zníženie nákladov (OUT) v € na PP

1

393/2021

Vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 393/2021 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 292/2020 Z. z., ktorou sa vydáva Program štátnych štatistických zisťovaní na roky 2021 až 2023

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2021/509

1.1.2022

287 €

4 969 109 €

 

 ______________________________________________________________________________________________

1. Analýza vplyvov na podnikateľské prostredie ŠÚ SR (PDF) (873 kb)

        

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk