Úrad jadrového dozoru SR

 

P.č.

Č. právneho predpisu

Názov právneho predpisu

Link na materiál

Účinnosť

Zvýšenie nákladov 
(IN) v € na PP

Zníženie nákladov (OUT) v € na PP

1

541/2004

Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Radovana Kazdu, Jaromíra Šíbla, Tomáša Lehotského a Ľuboša Krajčíra na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

https://www.nrsr.sk/web/
Default.aspx?sid=zakony
/cpt&ZakZborID=13&Cis
Obdobia=8&ID=594

12.10.2021

950 050 €

40 €

2

431/2011

Vyhláška Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 431/2011 Z. z. o systéme manažérstva kvality v znení vyhlášky č. 104/2016 Z. z.

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2021/773

15.5.2022

56 €

-

 

 ______________________________________________________________________________________________

1. Analýza vplyvov na podnikateľské prostredie (PDF) (630 kb)

2. Analýza vplyvov na podnikateľské prostredie (PDF) (695 kb)

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk