Úrad jadrového dozoru SR

 

 

P.č.

Č. právneho predpisu

Názov právneho predpisu

Link na materiál

Účinnosť

Zvýšenie nákladov 
(IN) v € na PP

Zníženie nákladov (OUT) v € na PP

1

541/2004

Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Radovana Kazdu, Jaromíra Šíbla, Tomáša Lehotského a Ľuboša Krajčíra na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

https://www.nrsr.sk/web/

Default.aspx?sid=zakony

/cpt&ZakZborID=13&Cis

Obdobia=8&ID=594

 

12.10.2021

950 050 €

40 €

2

431/2011

Vyhláška Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 431/2011 Z. z. o systéme manažérstva kvality v znení vyhlášky č. 104/2016 Z. z.

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2021/773

15.5.2022

56 €

-

3

310/2022

Vyhláška Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky č. 310/2022 Z. z., ktorou
sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky č. 55/2006 Z. z. o
podrobnostiach v havarijnom plánovaní pre prípad nehody alebo havárie v znení neskorších predpisov

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2022/167

1.10.2022

108   €

0 €

 ______________________________________________________________________________________________

1. Analýza vplyvov na podnikateľské prostredie (PDF) (630 kb)

2. Analýza vplyvov na podnikateľské prostredie (PDF) (695 kb)

3. Analýza vplyvov na podnikateľské prostredie (PDF) (675 kb)

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk