KOMPONENT 3 Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti pre výzvu s kódom 03I04-26-V01

Dokumentácia k podaniu žiadosti v zmysle "Výzvy  na podporu budovania nabíjacej infraštruktúry pre elektrické vozidlá pre územnú samosprávu a nimi zriadené organizácie" (03I04-26-V01)

Za účelom oboznámenia sa žiadateľa s povinnosťami a postupmi vzťahujúcimi sa k realizácii projektu v rámci Plánu obnovy a odolnosti SR zverejňujeme nasledovné dokumenty:

 

1. kolo na podanie žiadosti v zmysle vyhlásenej výzvy

Termín podávania žiadostí: 28.4-30.6.2023

V zmysle posúdenia doručených žiadostí MH SR zašle elektronicky úspešným žiadateľom "Oznámenie o splnení podmienok poskytnutia prostriedkov mechanizmu"  prostredníctvom Slovensko.sk. Na základe uvedeného má žiadateľ povinnosť doručiť MH SR "Žiadosť o poskytnutie súčinnosti pri príprave Zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu"  spolu s jej povinnými prílohami.

Vzor povinnej dokumentácia v zmysle oznámenia o splnení podmienok:

 

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk