Komponent 9 – Výzva zameraná na podporu projektov, ktoré sú súčasťou významného projektu spoločného európskeho záujmu (IPCEI) v oblasti implementácie vodíkových technológií (kód výzvy 09I04-03-V01)

Informácia pre žiadateľov

Dňa 27.04.2023 sa bude k predmetnej výzve konať online informačný seminár. Pozvánka na seminár bude oprávneným žiadateľom zasielaná mailovou formou.

Úrad vlády SR ako vykonávateľ v rámci komponentu 9 Plánu obnovy a odolnosti SR zverejnil dňa 19. apríla 2023 výzvu na podporu projektov, ktoré sú súčasťou významného projektu spoločného európskeho záujmu (IPCEI) v oblasti implementácie vodíkových technológií. Sprostredkovateľom v rámci výzvy je Ministerstvo hospodárstva SR.

Cieľom a účelom výzvy je zlepšiť synergie opatrení v oblasti výskumu, vývoja a inovácií medzi vnútroštátnou úrovňou a úrovňou EÚ prostredníctvom podpory výskumno – vývojovo – inovačnej fázy a fázy prvého priemyselného nasadenia (resp. jej časti) projektov, ktoré sú súčasťou významného projektu spoločného európskeho záujmu (IPCEI– Important Project of Common European Interest) v oblasti implementácie vodíkových technológií, v rámci ktorých bolo poskytnutie štátnej pomoci Slovenskou republikou notifikované a Európska komisia o tejto notifikácii rozhodla. Predmetom podpory v rámci tejto výzvy budú projekty realizované na území Bratislavského samosprávneho kraja.

Oprávnenými žiadateľmi sú právnické osoby oprávnené na podnikanie podľa § 2 ods. 2 písm. a) Obchodného zákonníka, t. j. osoby zapísané v Obchodnom registri, ktorých IPCEI projekty v oblasti implementácie vodíkových technológií boli súčasťou notifikácie poskytnutia štátnej pomoci predloženej Slovenskou republikou, pričom Európska komisia o tejto notifikácii rozhodla.

Projekty v rámci tejto výzvy môžu byť realizované na území Bratislavského samosprávneho kraja.

Alokácia výzvy: 12 200 000 EUR

K uzavretiu výzvy dôjde po vyčerpaní finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu, resp. na základe rozhodnutia vykonávateľa pri zohľadnení informácie o predkladaní žiadosti o poskytnutie prostriedkov mechanizmu všetkými oprávnenými žiadateľmi, podľa toho, ktorá z týchto skutočností nastane skôr.

 

Viac informácií môžete získať elektronickou formou prostredníctvom mailu vyzvy@mhsr.sk alebo telefonicky na čísle 02/ 48 54 1413 v konzultačných hodinách:

Pondelok              9:00 – 11:00 a 12:00 – 15:00

Utorok                  9:00 – 11:00

Streda                  12:00 – 15:00

Štvrtok                 9:00 – 11:00

 

Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti pre výzvu s kódom 09I04-03-V01

 

Bližšie informácie k výzve, ako aj jej samotné znenie sú zverejnené na webovom sídle Úradu vlády SR:

https://vaia.gov.sk/2023/04/18/vyzva-na-predkladanie-ziadosti-o-poskytnutie-prostriedkov-mechanizmu-na-podporu-obnovy-a-odolnosti-zamerana-na-podporu-projektov-ktore-su-sucastou-vyznamneho-projektu-spolocneho-europskeho/?csrt=5449677847498548887

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk