06. 12. 2022

Nová výzva na modernizáciu bioplynových staníc z Plánu obnovy a odolnosti SR

Ministerstvo hospodárstva SR vyhlásilo novú výzvu z Plánu obnovy a odolnosti SR v oblasti Zelenej ekonomiky na podporu modernizácie existujúcich bioplynových staníc vyrábajúcich elektrinu z bioplynu. Z prostriedkov Európskej únie je na výzvu vyčlenených 10 miliónov eur, maximálna výška príspevku na jeden projekt je 1 mil. eur. Cieľom výzvy je zabezpečiť produkciu elektriny z obnoviteľných zdrojov. O nenávratnú finančnú pomoc môžu žiadať subjekty vlastniace bioplynovú stanicu na výrobu elektriny, ktorá je súčasťou realizácie projektu. Podporené budú projekty zamerané na modernizáciu existujúcich bioplynových staníc na výrobu elektriny (podľa pôvodnej zrušenej výzvy typ A). 

Záujemcovia o tento typ podpory môžu svoje projekty realizovať v rámci celého Slovenska, pričom projekty na území Bratislavského kraja získajú dotáciu vo výške 45 % z celkových oprávnených výdavkov, v ostatných krajoch SR majú nárok na podporu vo výške 60 % z celkových oprávnených výdavkov. Nenávratný finančný príspevok je možné použiť najmä na nákup technológie, resp. technologickej časti, napríklad na fermentory, transformátory, technológie na výrobu elektriny, zariadenia na hygienizáciu vstupov, plynojemy, plynovody, odlučovače vody, chladiče plynu, dúchadlá, horáky pre núdzové spaľovanie plynu, pretlakové poistky a systémy merania a regulácie.

Podmienkou pre získanie príspevku je množstvo vyrobenej elektriny a podporené môžu byť bioplynové stanice, ktoré vyrobili elektrinu za rok 2021 zodpovedajúcu aspoň 2 000 hodinám výroby elektriny, alebo od začiatku roka 2022 do 30. 6. 2022 vyrobili elektrinu zodpovedajúcu aspoň 1 000 hodinám výroby elektriny. Žiadosti je možné podávať do 11. januára 2023. Projekty budú posudzované na základe kritéria nákladovej efektívnosti.     

Všetky potrebné informácie k výzve s kódom 01I02-26-V04 sú dostupné na webovom sídle ministerstva www.mhsr.sk, v časti Podpora podnikateľov/ Plán obnovy/ Vyhlásené výzvy a harmonogramy výziev. Pre bližšie informácie k výzve je rovnako k dispozícii e-mailová adresa vyzvy@mhsr.sk.

Plán obnovy a odolnosti SR predstavuje ucelený balík reforiem a investícií z Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti. Ministerstvo hospodárstva SR je gestorom podpory z obnoviteľných zdrojov energie a energetickej infraštruktúry, podpory v rámci udržateľnej dopravy, podpory v oblasti zlepšenia podnikateľského prostredia  a spolupôsobí v oblasti podpory výskumu, vývoja a inovácií.

 

Tlačový odbor MH SR

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk