19. 12. 2023

Výzva z Plánu obnovy na modernejšie vodné prečerpávacie elektrárne a nové stacionárne batériové systémy

Ministerstvo hospodárstva SR vyhlásilo ďalšiu výzvu z Plánu obnovy a odolnosti v oblasti Zelenej ekonomiky. Podpora sa zameriava na modernizáciu prečerpávacích vodných elektrární a výstavbu nových zariadení na uskladňovanie elektriny - stacionárnych batériových systémov. Z prostriedkov Európskej únie je na výzvu vyčlenených 44 miliónov eur. Maximálna výška príspevku je od 850 tis. eur do 12 mil. eur, v závislosti od typu projektu.

Cieľom výzvy je posilniť flexibilitu elektroenergetických sústav a dosiahnuť vyššiu integráciu obnoviteľných zdrojov energie (OZE) modernizáciou prečerpávacích vodných elektrární a výstavbou nových zariadení na uskladnenie elektriny - stacionárnych batériových systémov.

O nenávratnú finančnú pomoc môžu žiadať prevádzkovatelia existujúcich funkčných prečerpávacích vodných elektrární s inštalovaným výkonom rovným alebo väčším ako 1 MW, ktorí majú záujem elektráreň modernizovať. Podporené budú aj projekty so zámerom vybudovať nové zariadenie na uskladňovanie elektriny - stacionárny batériový systém.

Záujemcovia o tento typ podpory môžu svoje projekty realizovať v celej SR, pričom projekt môže byť zameraný výlučne na jednu aktivitu - na modernizáciu prečerpávacej vodnej elektrárne alebo na výstavbu stacionárneho batériového systému.

Žiadosti je možné podávať do 28. marca 2024. Pri ich posudzovaní budú hlavnými kritériami nákladová náročnosť projektu. Dôležitou podmienkou je tiež garancia environmentálnej udržateľnosti v súlade so zásadou „výrazne nenarušiť“ a splnenie požiadaviek legislatívy EÚ a SR v oblasti ochrany životného prostredia.

Všetky potrebné informácie k výzve s kódom 01I03-26-V07 sú dostupné na webovom sídle rezortu hospodárstva www.mhsr.sk, v časti Podpora podnikateľov/ Plán obnovy/ Vyhlásené výzvy a harmonogramy výziev. Výzva je zároveň zverejnená na portáli  informačného a monitorovacieho systému Plánu obnovy a odolnosti SR – ISPO. Pre bližšie informácie k výzve je k dispozícii e-mailová adresa vyzvy@mhsr.sk.

Plán obnovy a odolnosti SR predstavuje ucelený balík reforiem a investícií z Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti. Ministerstvo hospodárstva SR je gestorom podpory obnoviteľných zdrojov energie a energetickej infraštruktúry, podpory v rámci udržateľnej dopravy a podpory v oblasti zlepšenia podnikateľského prostredia.

 

Tlačový odbor MH SR

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk