20. 03. 2024

Novela energetických zákonov prináša posilnenie práva a ochranu spotrebiteľov v energetike a prechod právomocí v oblasti štátneho dozoru na ÚRSO

Ministerstvo hospodárstva (MH) SR pripravilo rozsiahlu novelizáciu štyroch základných energetických zákonov, ktoré zohľadňujú najmä skúsenosti z aplikačnej praxe. Novela zákonov prináša najmä sprehľadnenie faktúr pre spotrebiteľov, rozšírenie právomocí a nové kontrolné kompetencie Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO), čím dochádza k posilneniu jeho postavenia. Na ÚRSO rovnako prechádzajú právomoci v oblasti štátneho dozoru zo Slovenskej obchodnej inšpekcie (SOI), upravuje sa spôsob výkonu cenovej regulácie, či ustanovenia týkajúce sa ukladania povinností vo všeobecnom hospodárskom záujme. Novela zároveň  umožní ľahšie pripájanie obnoviteľných zdrojov. Účinnosť zmien, ktoré ešte musí schváliť Národná rada SR v energozákonoch sa navrhuje od 1. júla 2024.

„Novelou reagujeme najmä na situácie z praxe, ktoré vznikli aj počas energetickej krízy a zavádzame zmeny, ktoré v legislatíve doteraz chýbali. Ľudom budú po schválení zmien v parlamente chodiť  od dodávateľov energií prehľadnejšie faktúry, bez zbytočných reklám a hlavne dostanú aj informáciu, či tarifa, ktorú platia dodávateľovi zodpovedá ich reálnej spotrebe. Správnym nastavením tarify totiž dokážu domácností na energiách ušetriť,“ uviedla po rokovaní vlády ministerka D. Saková.

Novelou sa do legislatívy zavádza aj povinnosť pre dodávateľov elektriny a dodávateľov plynu zverejňovať cenníky za dodávku elektriny a dodávku plynu nepodliehajúcej cenovej regulácií a pravidelne ich aktualizovať najmenej raz za tri mesiace, a to v prípade, ak dôjde k zmene nákladov na zabezpečenie dodávky elektriny alebo dodávky plynu pre koncových odberateľov elektriny a koncových odberateľov plynu. Nové právne normy zároveň posiľňujú kontrolnú a regulačnú právomoc ÚRSO. Vďaka tomu bude jednoduchšia nielen kontrola subjektov na trhu, ale bude možné aj efektívnejšie regulovať celý reťazec v energetickom sektore. Aj týmto krokom chce Ministerstvo hospodárstva SR vytvoriť predpoklady na čo najefektívnejšiu cenotvorbu pre koncového spotrebiteľa.  Súčasne sa zavádza cenová regulácia pre prístup do zásobníka a uskladňovanie plynu s cieľom zvýšenia ochrany odberateľov plynu.

Návrhom zákona sa tiež mení a dopĺňa zákon o energetickej hospodárnosti budov, zákon o pravidelnej kontrole vykurovacích systémov a klimatizačných systémov a zákon o energetickej efektívnosti, a to najmä v súvislosti s prechodom štátneho dozoru nad dodržiavaním povinností ustanovených týmito zákonmi zo SOI na ÚRSO. Nové znenie zákonov vláda SR schválila na návrh podpredsedníčky vlády a ministerky hospodárstva SR Denisy Sakovej na svojom dnešnom rokovaní.

 

Tlačový odbor MH SR

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk