Európske jadrové fórum - ENEF

Európske jadrové fórum bolo založené Európskou komisiou v roku 2007 a jeho každoročné zasadnutia sa uskutočňujú striedavo v Bratislave a v Prahe. Svojou dôležitosťou sa toto podujatie radí medzi podujatia mimoriadneho významu, ktoré vysielajú veľmi jasný politický signál k aktuálnym témam v oblasti jadrovej energetiky. ENEF súčasne predstavuje aj platformu pre diskusiu, ktorej sa okrem vysokých predstaviteľov EK pravidelne zúčastňujú aj predsedovia vlád SR a ČR, príslušní rezortní ministri resp. štátni tajomníci, zástupcovia členských štátov Európskej únie, Európskeho parlamentu a ostatní významní predstavitelia z oblasti priemyslu, financií, štátnej a verejnej správy a tretieho sektora. MH SR je organizátorom zasadnutí ENEF, ktoré sa konajú v Bratislave a spoločne s Európskou komisiou a Ministerstvom průmyslu a obchodu ČR sa podieľa sa i na príprave zasadnutí ENEF uskutočňovaných v Prahe.

Stránka Európskej komisie o ENEFe: https://ec.europa.eu/energy/en/european-nuclear-energy-forum-enef-plenary-meetings

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk