Nakladanie s rádioaktívnymi odpadmi a vyhoretým jadrovým palivom

Ústredným orgánom štátnej správy pre energetiku vrátane hospodárenia s jadrovým palivom a uskladňovania rádioaktívnych odpadov je Ministerstvo hospodárstva SR. V oblasti hospodárenia s jadrovým palivom a uskladňovania rádioaktívnych odpadov navrhuje koncepciu v oblasti nakladania s vyhoretým jadrovým palivom, rádioaktívnymi odpadmi z jadrových elektrární, inštitucionálnymi rádioaktívnymi odpadmi a zachytenými ilegálne prepravovanými rádioaktívnymi odpadmi vrátane ich spracovania a spoľahlivého uloženia a riadi jej vykonávanie. Aktuálnym kľúčovým koncepčným dokumentom je Vnútroštátna politika a Vnútroštátny program nakladania s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi v SR.  

 

Na sústreďovanie a spravovanie finančných prostriedkov určených na záverečnú časť jadrovej energetiky bol zriadený Národný jadrový fond, ktorý je pod správou Ministerstva hospodárstva SR. NJF vykonáva výber, zhromažďovanie a správu finančných prostriedkov v dostatočnom množstve a transparentným a nediskriminačným spôsobom. Záverečná časť mierového využívania jadrovej energie pozostáva z:

  • vyraďovania jadrových zariadení vrátane nakladania s rádioaktívnymi odpadmi z tohto vyraďovania a ich prepravy,
  • dlhodobého skladovania vyhoretého jadrového paliva,
  • ukladania vyhoretého jadrového paliva vrátane prepravy na ukladanie,
  • inštitucionálnej kontroly úložísk rádioaktívnych odpadov a vyhoretého jadrového paliva.

Podrobnejšie informácie o Národnom jadrovom fonde sú na webe http://www.njf.sk/

 

Zákon, ktorý upravuje podrobnosti o NJF ako aj o zhromažďovaní a správe finančných prostriedkov je zákon NR SR č. 308/2018 o Národnom jadrovom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 541/2004 Z.z. o mierovom využívaní jadrovej energie.

Európska legislatíva, ktorá upravuje povinnosti členského štátu pri nakladaní s rádioaktívnymi odpadmi a vyhoretým jadrovým palivom je upravená Smernicou Rady 2011/70/Euratom z  19. júla 2011, ktorou sa zriaďuje rámec Spoločenstva pre zodpovedné a bezpečné nakladanie s vyhoretým palivom a rádioaktívnym odpadom.

Predmetná smernica je transponovaná do nasledujúcich zákonov:

Zákon č.308/2018 Z. z. o Národnom jadrovom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie

Zákon č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon)  a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Zákon č. 87/2018 Z. z. o radiačnej ochrane a o zmene a doplnení niektorých zákonov Zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

 

Zodpovednosť za zabezpečenie záverečnej časti jadrovej energetiky v SR má spoločnosť JAVYS a.s, ktorej 100 %-ným vlastníkom je Ministerstvo hospodárstva SR (link www.javys.sk ).

 

 

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk