Vyraďovanie jadrových elektrární

Vyraďovanie jadrových zariadení je súčasťou záverečnej časti mierového využívania jadrovej energie. Zodpovednosť za zabezpečenie komplexných činností vyraďovania jadrových elektrární v SR (JE A1 a JE V1) má spoločnosť JAVYS a.s.

Finančné prostriedky na túto činnosť sústreďuje a spravuje Národný jadrový fond, ktorý je spravovaný MH SR. 

V súvislosti s pristúpením Slovenska do Európskej únie Slovenská republika vzala na seba záväzok predčasne odstaviť 1. a 2. blok jadrovej elektrárne V1 v Jaslovských Bohuniciach. Európska únia prijala záväzok poskytnúť finančnú pomoc pre túto činnosť. Pre SR bol zriadený Medzinárodný fond na podporu odstavenia Bohuníc (BIDSF), ktorý spravuje Európska banka pre obnovu a rozvoj (EBRD) a je určený na financovanie alebo spolufinancovanie vybraných projektov, určených na likvidáciu JE V1 a v minulosti aj na ďalšie aktivity súvisiace s vyraďovaním JE V1 (podpora prenosovej sústavy a energetická efektívnosť). 

Aktivity BIDSF sú každoročne sumarizované a predkladané vláde SR prostredníctvom informatívneho materiálu Správa o činnosti BIDSF.

MH SR na základe vývoja a skúseností so spoluprácou s EBRD iniciovalo vznik nového alternatívneho spôsobu spravovania finančnej podpory EÚ pre vyraďovanie JE V1, a to prostredníctvom národného subjektu – Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry (SIEA). Podpisom delegačnej dohody s EK sa právne konštituovala nepriama forma hospodárenia s prostriedkami EÚ, tzv. národná cesta. Finančné prostriedky EÚ určené na projekty vyraďovania JE V1 tak popri EBRD môžu byť alokované aj prostredníctvom SIEA, čím došlo k potvrdeniu kvality manažmentu riadenia, monitorovaniu programu vyraďovania, a prejaveniu dôvery v národné riadenie programu. (link https://www.siea.sk/program-bohunice)

Aktuálne prebieha diskusia o novom programe financovania vyraďovania jadrových zariadení z prevádzky a nakladania s rádioaktívnym odpadom na roky 2021 a 2027.  Predmetný návrh nariadenia Rady č. COM/2018/467 final - 2018/0252 (NLE)

 

 

 

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk