3.17 Vedenie 2 x 400 kV Rimavská Sobota (SK) - Sajoivánka (HU)

Predmetom projektu je výstavba 2 x 400 kV vedenia medzi elektrickými stanicami Rimavská Sobota (SK) a Sajoivánka (HU). Nakoľko bude vedenie na maďarskej strane vyzbrojené dočasne len jedným poťahom, bude jeden poťah dvojitého vedenia na slovenskej strane pred zaústením do poľa č. 3 v ESt Rimavská Sobota a na poslednom kotevnom stožiari prepojený s druhým poťahom (viac informácii v priloženej brožúre (DOCX)).

Cieľom projektu je zvýšenie prenosovej kapacity medzi prenosovými sústavami Slovenska a Maďarska ako aj zvýšenie bezpečnosti a spoľahlivosti prevádzky prenosovej sústavy SR na veľmi exponovanom cezhraničnom prenosovom profile v rámci východného regiónu centrálnej Európy.

Opodstatnenosť a dôležitosť výstavby projektu bola preukázaná zaradením projektu v poradí už do štvrtého zoznamu projektov spoločného záujmu EÚ (PDF) (ďalej iba „projekt PCI“) a získaním štatútu PCI. Realizácia projektov PCI sa riadi ustanoveniami nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č. 347/2013 o usmerneniach pre transeurópsku energetickú infraštruktúru.

Na základe žiadosti SEPS, a.s., bol začiatkom roka 2016 priznaný projektu finančný príspevok z Nástroja na prepájanie Európy (skr. CEF z angl. originálu Connecting Europe Facility) vo výške 50 % z požadovanej sumy na inžinierske a projektové činnosti a to pre časť vedenia realizovaného na území SR.

Aktuality:

  • Nové cezhraničné prepojenie slovensko-maďarského prenosového profilu bolo 5. apríla 2021 uvedené do komerčnej prevádzky.
  • Oznam o meškaní uvedenia nových slovensko-maďarských vedení do prevádzky. Z dôvodu nepredpokladanej mimoriadnej situácie dlho očakávané uvedenie nových slovensko-maďarských prepojovacích vedení medzi elektrickými stanicami Veľký Ďur (SK) – Gönyű (HU) – Gabčíkovo (SK) a Rimavská Sobota (SK) – Sajóivánka (HU) do prevádzky bolo posunuté na neskorší termín.

  • Dňa 17. mája 2018 bolo pre projekt vydané stavebné povolenie Mestom Rimavská Sobota prostredníctvom verejnej vyhlášky.
  • Dňa 7. augusta 2017 nadobudlo právoplatnosť územné rozhodnutie o umiestnení stavby pre vedenie Rimavská Sobota - št. hranica.
  • Dňa 21. júna 2017 bolo vydané územné rozhodnutie o umiestnení stavby pre vedenie Rimavská Sobota - št. hranica.
  • V stredu 1. marca 2017 sa uskutočnilo slávnostné podpísanie zmluvy o výstavbe nových cezhraničných 2x400 kV vedení Gabčíkovo (SK) – Gönyű (HU) – Veľký Ďur (SK) a Rimavská Sobota (SK) – Sajóivánka (HU) medzi SEPS a MAVIR, prevádzkovateľmi prenosových sústav Slovenskej republiky a Maďarska. Zmluva bola podpísaná predsedom predstavenstva a generálnym riaditeľom SEPS Miroslavom Obertom a generálnou riaditeľkou MAVIR Kamillou Csomai. Dôležitosť tohto aktu podčiarkuje aj prítomnosť najvyšších politických predstaviteľov oboch krajín. Za Slovenskú republiku to boli minister financií Peter Kažimír a minister hospodárstva Peter Žiga, za Maďarsko minister zahraničných vecí a obchodu Péter Szijjártó. Viac informácii o podpise zmluvy je možné nájsť na webovom sídle spoločnosti SEPS: http://www.sepsas.sk/TlacSpravy.asp?Kod=26&Aktualita=853

 

Užitočné odkazy:

Správa ENTSO-E TYNDP 2018

Zoznam projektov TYNDP 2018

Desaťročný plán rozvoja prenosovej sústavy SR na obdobie rokov 2020 – 2029

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady č. 347/2013 o usmerneniach pre transeurópsku energetickú infraštruktúru

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk