Monitorovací výbor pre vedomostnú ekonomiku - MVVE

Monitorovací výbor pre vedomostnú ekonomiku, ktorý je zriadený v zmysle nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 a uznesenia vlády SR č. 678/2007, je spoločným monitorovacím výborom pre Operačný program Informatizácia spoločnosti, Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast a Operačný program Výskum a vývoj.

Aktuálny Štatút Monitorovacieho výboru pre vedomostnú ekonomiku (ZIP)

Aktuálny Rokovací poriadok Monitorovacieho výboru pre vedomostnú ekonomiku (ZIP)

Zápisnice z rokovaní Monitorovacieho výboru pre vedomostnú ekonomiku: v priebehu doterajšej implementácie Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast sa uskutočnilo 9 riadnych zasadnutí Monitorovacieho výboru pre vedomostnú ekonomiku, priebeh ktorých dokumentujú nasledovné zápisnice:

zasadnutie č. 1

zasadnutie č. 2

zasadnutie č. 3

zasadnutie č. 4

zasadnutie č. 5

zasadnutie č. 6

zasadnutie č. 7

zasadnutie č. 8

zasadnutie č. 9

zasadnutie č. 10

zasadnutie č. 11 

zasadnutie č. 12

zasadnutie č. 13

zasadnutie č. 14

zasadnutie č. 15 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk