kód výzvy DOP2008-SIP001

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

v spolupráci s Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
vyhlasuje dňa 28. augusta 2008 výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci  

OPERAČNÉHO PROGRAMU KONKURENCIESCHOPNOSŤ A HOSPODÁRSKY RAST

Prioritná os 1 – Inovácie a rast konkurencieschopnosti 
Opatrenie 1.1 – Inovácie a technologické transfery
Podopatrenie 1.1.2 – Podpora tvorby pracovných miest prostredníctvom rozvoja podnikania        
                             a 
OPERAČNÉHO PROGRAMU ZAMESTNANOSŤ A SOCIÁLNA INKLÚZIA

Prioritná os 1 – Podpora rastu zamestnanosti
Opatrenie 1.2 – Podpora tvorby a udržania pracovných miest prostredníctvom zvýšenia adaptability pracovníkov, podnikov a podpory podnikania

Bližšie informácie môžete získať v Sociálnej implementačnej agentúre,
Špitálska 6
816 43  Bratislava
tel.: 02/5975 3840
e-mail: info@sia.gov.sk 

Uzávierka prijímania žiadostí o NFP je 28. novembra 2008 o 16.00 hod.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Žiadosť o NFP vrátane povinných príloh musí byť v prípade osobného doručenia predložená najneskôr 28. novembra 2008 do 16:00, resp. zaslaná poštou (s potvrdením o doručení), alebo kuriérom do 28. novembra 2008 na uvedenú adresu Sociálnej implementačnej agentúry (ďalej len „SIA“). Na základnom uzavretom a nepoškodenom obale musí byť uvedené označenie kódu výzvy na predkladanie žiadostí o NFP a jej názov, celé meno (názov) a adresa žiadateľa, názov a adresa SIA, názvy operačných programov (OP ZaSI a OP KaHR a nápisy „Žiadosť o  nenávratný finančný príspevok“ a „NEOTVÁRAŤ“.

Kód výzvy na predkladanie žiadostí o NFP: DOP2008-SIP001
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dovoľujeme si upozorniť žiadateľov, že:
- na získanie NFP nie je právny nárok;
- až do uzávierky na predkladanie žiadostí o NFP je potrebné sledovať vyššie uvedené internetové stránky MH SR a NARMSP, kde budú v prípade potreby zverejňované aktuálne informácie súvisiace s vyhlásenou výzvou.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky vydalo dňa 12. 11. 2008 Usmernenie č. 1 k Výzve na predkladanie Žiadostí o NFP, kód výzvy DOP2008-SIP001 (ďalej len „usmernenie“).
Žiadosti o NFP doručené (odovzdané na prepravu) po termíne vydania usmernenia musia byť v súlade s týmto usmernením.

Usmernenie č. 1 k Výzve na predkladanie Žiadostí o NFP

Usmernením sa v plnom rozsahu nahrádzajú nasledujúce prílohy:

- Formulár Žiadosti o NFP;
- Príloha č. 1 Žiadosti o NFP – Opis projektu k časti A a B; 
- Formuláre čestných vyhlásení
- Príručka pre žiadateľa

Usmernenie č. 2 k Výzve na predkladanie Žiadostí o NFP (DOC),

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v nadväznosti na nadobudnutie účinnosti zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovaným z fondov Európskeho spoločenstva vydalo dňa 21. apríla 2009 Usmernenie č. 2 k Výzve na predkladanie Žiadostí o NFP, kód výzvy DOP2008-SIP001 (ďalej len „usmernenie“). Usmernením sa upravuje postup v nasledovných častiach Príručky pre žiadateľa nenávratný finančný príspevok:

- 5.5 Výber a schvaľovanie žiadostí o NFP;
- 5.6 Oznámenie výsledkov hodnotiaceho procesu; 
- 6. Zmluva o poskytnutí NFP;

Podklady pre vypracovanie a predkladanie žiadostí o NFP

VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O NFP

PRÍLOHY:
Formulár žiadosti o NFP - USMERNIENIE 1
Príloha č. 1 žiadosti o NFP – Opis projektu - USMERNENIE 1
Príloha č. 1 Opisu projektu – Podrobný rozpočet projektu

Príloha č. 2 žiadosti o NFP – Podnikateľský plán
- Prílohy žiadosti o NFP – Čestné vyhlásenia - USMERNIENIE 1
- Príručka pre žiadateľa - USMERNENIE 1
Formulár Zmluvy o poskytnutí NFP
Príloha č. 2 zmluvy o poskytnutí NFP – Predmet podpory
Príloha č. 3 zmluvy o poskytnutí NFP – Podpisový vzor 

PODPORNÉ DOKUMENTY:
Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast a Programový manuál k OP KaHR
Schéma podpory pre začínajúcich podnikateľov (schéma pomoci de minimis) č. DM – 2/2008
Dodatok č. 1 k Schéme  podpory pre začínajúcich podnikateľov (schéma pomoci de minimis) č. DM – 2/2008
Schéma podpory pre začínajúcich podnikateľov (schéma pomoci de minimis) č. DM – 2/2008 v znení dodatku č. 1
Definícia mikro, malých a stredných podnikov (príloha č. 1 schémy pomoci de minimis)
Užívateľská príručka a modelové vyhlásenie MSP
Hodnotiace a výberové kritériá
Štatút výberovej komisie
Rokovací poriadok výberovej komisie
Manuál pre informovanie a publicitu pre prijímateľov v rámci ESF
Manuál informovania pre prijímateľov NFP (v rámci ERDF)
Potvrdenie o prijatí žiadosti o NFP
Príručka pre uplatňovanie princípu rovnosti príležitostí
Príloha č. 1 k Príručke pre uplatňovanie princípu rovnosti príležitostí
Metodika na výpočet diskontovanej výšky pomoci a diskontovanej výšky oprávnených výdavkov

Kompletná dokumentácia vyzvy 

FAQ - najčastejšie kladené otázky
časť 1 
časť 2  
časť 3   

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk