kód výzvy KaHR-31DM-0902

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 
vyhlasuje dňa 20. júla 2009 výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci  
OPERAČNÉHO PROGRAMU KONKURENCIESCHOPNOSŤ A HOSPODÁRSKY RAST

Prioritná os 3 - Cestovný ruch 
Opatrenie 3.1 – Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu

Bližšie informácie môžete získať v Slovenskej agentúre pre cestovný ruch, 
Dr. V. Clementisa 10
821 02 Bratislava
tel.: 02 / 50 700 803, 831
fax: 02 / 55 571 654
e-mail: info@sacr.sk
internetová stránka: www.sacr.sk

Uzávierka prijímania žiadostí o NFP je 19. októbra 2009 do 16:00 hod.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Žiadosť o NFP vrátane povinných príloh je nevyhnutné doručiť:

- osobne najneskôr do 19. októbra 2009 do 16:00 hod.,
- alebo odoslať (odovzdať na prepravu) poštou, resp. kuriérom najneskôr do 19. októbra 2009 na vyššie uvedenú adresu SACR 

Na základnom obale musí byť uvedené:

  • označenie kódu príslušnej výzvy,
  • celé meno (názov) žiadateľa (vrátane IČO),
  • adresa žiadateľa,
  • názov a adresa vykonávateľa,
  • názov projektu,
  • identifikátor žiadosti o NFP (6-miestne číslo),

a nápisy „Žiadosť o nenávratný finančný príspevok“ a „NEOTVÁRAŤ“
Kód výzvy na predkladanie žiadostí o NFP: KaHR – 31DM - 0902
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dovoľujeme si upozorniť žiadateľov, že:
- na získanie NFP nie je právny nárok;
- až do uzávierky na predkladanie žiadostí o NFP je potrebné sledovať vyššie uvedené internetové stránky MH SR a SACR, kde budú v prípade potreby zverejňované aktuálne informácie súvisiace s vyhlásenou výzvou.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky vydalo dňa 12. augusta 2009 Usmernenie č. 1 k Výzve na predkladanie Žiadostí o NFP, kód výzvy KaHR – 31DM – 0901 (ďalej len „usmernenie“).
Žiadosti o NFP doručené po termíne vydania usmernenia musia byť v súlade s týmto usmernením. 

Usmernenie č. 1 k Výzve na predkladanie Žiadostí o NFP (PDF), (DOC) 

Usmernením sa v plnom rozsahu nahrádzajú nasledujúce dokumenty:

- Výzva na predkladanie žiadostí o NFP
- Príručka pre žiadateľa v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o NFP kód KaHR-31DM-0901

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky vydalo dňa 28. septembra 2009 Usmernenie č. 2 k Výzve na predkladanie Žiadostí o NFP, kód výzvy KaHR – 31DM – 0902 (ďalej len „usmernenie“).
Žiadosti o NFP doručené po termíne vydania usmernenia musia byť v súlade s týmto usmernením. 

Usmernenie č. 2 k Výzve na predkladanie Žiadostí o NFP (PDF), (DOC) 

Usmernením sa v plnom rozsahu nahrádzajú nasledujúce dokumenty:
- Výzva na predkladanie žiadostí o NFP
- Príručka pre žiadateľa v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o NFP kód KaHR-31DM-0902
- Zoznam povinných príloh k žiadosti o NFP
- Príloha – Opis projektu 

Usmernením sa dopĺňajú nasledujúce dokumenty:
- Čestné vyhlásenie žiadateľa k prílohe č. 7 žiadosti o NFP
- Čestné vyhlásenie o preukázateľnom uhradení výdavkov projektu v čase do predloženia ŽoNFP (k prílohe č. 7 žiadosti o NFP)
- Príloha č.26 žiadosti o NFP – Identifikácia činností

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky vydalo dňa 16. októbra 2009 Usmernenie č. 3 k Výzve na predkladanie Žiadostí o NFP, kód výzvy KaHR – 31DM – 0902 (ďalej len „usmernenie“).

Usmernenie č. 3 k Výzve na predkladanie Žiadostí o NFP

Cieľ usmernenia
Cieľom Usmernenia č. 3  k Výzve na predkladanie Žiadostí o NFP s kódom KaHR-31DM-0902 (ďalej len „výzva“)  je zmena výšky finančných prostriedkov alokovaných na výzvu z pôvodnej výšky finančných prostriedkov 20 000 000 EUR (602 520 000 Sk) na 24 500 000 EUR (738 087 000 Sk).

Platnosť usmernenia
Usmernenie platí dňom zverejnenia na stránkach Ministerstva hospodárstva SR a Slovenskej agentúry pre cestovný ruch.

Podklady pre vypracovanie a predkladanie žiadostí o NFP v rámci Opatrenia 3.1 Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast.

VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O NFP - Usmernenie č. 3  (PDF), (DOC)

PRÍLOHY:

Schéma na podporu podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu (schéma pomoci de minimis) v znení dodatku č. 2 (PDF), (DOC) 
Definícia mikro, malých a stredných podnikov (príloha č. 1 schémy pomoci) (PDF) 
Metodika na výpočet diskontovanej výšky štátnej pomoci a diskontovanej výšky oprávnených výdavkov (príloha č. 2 schémy pomoci) (PDF), (DOC) 
Oznámenie o prijatí minimálnej pomoci (príloha č. 3 schémy pomoci) (PDF), (DOC) 
Formulár žiadosti o NFP (PDF), (DOC) 
Príloha č. 1 žiadosti o NFP – Opis projektu - Usmernenie č. 2  (PDF) (DOC) 
Príloha č. 4 žiadosti o NFP – Podrobný rozpočet projektu  (PDF), (XLS)  
Príloha č. 5 žiadosti o NFP – Finančná analýza (PDF), (XLS) 
Príloha č. 6 žiadosti o NFP – Súhrnný ukazovateľ hodnotenia firmy (PDF), (XLS) 
Čestné vyhlásenie žiadateľa k prílohe č. 7 žiadosti o NFP - Usmernenie č. 2 (PDF), (DOC) 
Čestné vyhlásenie o preukázateľnom uhradení výdavkov projektu v čase do predloženia ŽoNFP (k prílohe č. 7 žiadosti o NFP) - Usmernenie č. 2 (PDF), (DOC) 
Príloha č. 15 žiadosti o NFP - Stanovisko VÚC k žiadosti o NFP (PDF), (DOC) 
Príloha č. 16 žiadosti o NFP – Vyhlásenie žiadateľa o sprístupnení informácií (PDF), (DOC) 
Príloha č. 17 žiadosti o NFP – čestné vyhlásenie (PDF), (DOC) 
Príloha č. 18 žiadosti o NFP – čestné vyhlásenie (PDF), (DOC) 
Príloha č. 19 žiadosti o NFP – čestné vyhlásenie (PDF), (DOC) 
Príloha č. 20 žiadosti o NFP – modelové vyhlásenie na kvalifikovanie sa ako MSP (PDF), (DOC) 
Príloha č. 23 žiadosti o NFP – čestné vyhlásenie (PDF), (DOC) 
Príloha č.25 žiadosti o NFP - Špecifikácia pozemkov, na ktorých bude realizovaný projekt (PDF), (DOC) 
Príloha č. 26 žiadosti o NFP - Identifikácia činností - Usmernenie č. 2 (PDF)(DOC) 
Čestné vyhlásenie žiadateľa k prílohe č. 10 žiadosti o NFP (PDF), (DOC) 
Čestné vyhlásenie žiadateľa o nerelevantnosti prílohy žiadosti o NFP (PDF), (DOC) 
Vzor Zmluvy o poskytnutí NFP vrátane príloh (ZIP) 
Príručka pre žiadateľa v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o NFP kód KaHR – 31DM – 0902- Usmernenie č. 2 (PDF), (DOC)   
Príloha I Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva (PDF) 
Štatút výberovej komisie v znení dodatku č. 2 (PDF), (DOC) 
Rokovací poriadok výberovej komisie v znení dodatku č. 1 (PDF), (DOC) 
Hodnotiace kritériá (PDF), (DOC) 
Výberové kritériá (PDF), (DOC) 
ITMS II Portal v.2.1 – Manuál (PDF) 
Zoznam povinných príloh k žiadosti o NFP - Usmernenie č. 2  (PDF)(DOC) 
Užívateľská príručka MSP (PDF) 

  Kompletná dokumentácia k výzve KaHR-31DM-0902 (ZIP)  

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk