kód výzvy KaHR-22VS-1501

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

vyhlasuje dňa 30. apríla 2015

výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok  

v rámci

OPERAČNÉHO PROGRAMU KONKURENCIESCHOPNOSŤ A HOSPODÁRSKY RAST


Prioritná os 2 – Energetika

Opatrenie 2.2 – Budovanie a modernizácia verejného osvetlenia pre mestá a obce a poskytovanie poradenstva v oblasti energetiky

Kód výzvy KaHR–22VS–1501

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Bližšie informácie môžete získať na Ministerstve hospodárstva Slovenskej republiky,

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky (MH SR)

Mierová 19

827 15 Bratislava 212

tel.: +421 / 2/ 48 542 241

fax: +421 / 2/ 43 337 827

e-mail: fondyeu@mhsr.sk

webové sídlo: www.mhsr.sk

Uzávierka prijímania žiadostí o NFP je:

Do vyčerpania finančných prostriedkov alokovaných na výzvu, alebo do uplynutia termínu na predkladanie žiadostí o NFP, t.j. 30. septembra 2015, podľa toho ktorá skutočnosť nastane skôr.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

UPOZORNENIE

Poskytovateľ stanovil v príručke pre žiadateľa v rámci kapitoly 8.14 Príloha č. 13 ŽoNFP – Svetelnotechnická štúdia v časti II Náležitosti svetelnotechnickej štúdie, bod 2 Technická špecifikácia návrhu osvetľovacej sústavy, písm. e) a f) minimálne technické parametre, ktoré majú byť splnené pri návrhu rekonštrukcie a modernizácie verejného osvetlenia.

Navrhnuté parametre svietidiel, ktoré spĺňajú tieto minimálne požiadavky, majú byť primerane zohľadnené aj v rámci špecifikácie predmetu obstarávania v procese verejného obstarávania.

Vymedzenie minimálnych technických parametrov v špecifikácii predmetu obstarávania, resp. zverejnenie svetelnotechnickej štúdie ako prílohy súťažných podkladov so špecifikáciou požadovaných technických parametrov, však často neobsahuje dostatočnú explicitne uvedenú technickú špecifikáciu svietidiel a rozvádzačov, ktorá exaktne preukazuje, že technické požiadavky svietidla spĺňajú minimálne požiadavky poskytovateľa.

Vzhľadom na uvedené vzniká riziko, že v rámci verejného obstarávania budú obstarané dodávky stavebných prác s inštaláciou takých svietidiel a rozvádzačov, ktoré nebudú plne vyhovovať minimálnym technickým požiadavkám poskytovateľa.

Technické parametre navrhuje odborne spôsobilá osoba ako súčasť svetelnotechnickej štúdie. Odborne spôsobilá osoba je povinná zapisovať tieto parametre aj do prílohy č. 13a Krycí list svetelnotechnickej štúdie v hárku „Svietidlo“ a „RVO“. V súvislosti s vypĺňaním týchto hárkov poskytovateľ upozorňuje na najčastejšie nedostatky, ktoré spočívajú najmä v tom, že odborne spôsobilá osoba:

· vpisuje technické parametre za všetky typy svietidiel do jedného hárku „Svietidlo“ a všetky typy rozvádzačov do jedného hárku „RVO“, pričom niektoré typy svietidiel a rozvádzačov majú iné požadované parametre (napr. príkon, reguláciu), čo pôsobí zmätočne a neprehľadne,

· nedoplní do prílohy č. 13a nové hárky „Svietidlo“ a „RVO“ v prípadoch, ak navrhuje pri rekonštrukcii a modernizácii verejného osvetlenia viaceré typy svietidiel a rozvádzačov, ktoré sa odlišujú technickými parametrami (stačí aby bol rozdielny len jeden parameter – napr. príkon),

· uvádza hodnoty technických parametrov v rozmedzí „od“ „do“ do jednej bunky stĺpca s názvom „Minimum“, „Maximum“, alebo „Presná hodnota“, čo je v rozpore s účelom definovania minimálneho alebo maximálneho parametra, resp. presnej hodnoty,

· uvádza hodnoty technických parametrov v rozmedzí „od“ „do“ do jednej bunky, pričom ak ide o vymedzenie parametra, ktorý má určité rozpätie, toto sa má zapisovať pre hodnotu „od“ do stĺpca s názvom „minimum“ a hodnoty „do“ do stĺpca s názvom „maximum“,

· uvádza hodnotu v rozpätí od „Minimum“ do „Maximum“ a zároveň uvedie hodnotu v stĺpci „Presná hodnota“,

· pri návrhu parametrov svietidla, resp. rozvádzača zadefinuje do bielych buniek ním stanovené parametre, pričom nevymaže z bielych buniek hodnoty parametrov, ktoré v prílohe preddefinoval poskytovateľ ako minimálne požadované,

· pri návrhu technického parametra, ktorým je životnosť svietidla, neuvádza v stĺpci Technické vlastnosti (s mernou jednotkou) k „Životnosť svietidla“ dôvetok, za akých podmienok má byť požadovaná životnosť dosiahnutá (minimálne parametre životnosti boli vymedzené pre LED ako L80F10 alebo L80B50 a pre halogenidové výbojky ako LLMF 0,80).

V dôsledku týchto nedostatkov nie je často zrejmé, ktorá hodnota parametra je odborne spôsobilou osobou navrhovaná.

Pri vypĺňaní hárkov je odborne spôsobilá osoba povinná vpisovať technické požiadavky na svietidlo, resp. rozvádzač tak, aby boli tieto údaje pre žiadateľa použiteľné v procese verejného obstarávania.

V nadväznosti na uvedené odporúčame žiadateľom – verejným obstarávateľom, aby venovali problematike vymedzenia technických parametrov svietidiel v opise predmetu zákazky, resp. v rámci svetelnotechnickej štúdie, náležitú pozornosť a ak je to nevyhnutné, upozornili na túto skutočnosť aj odborne spôsobilú osobu, ktorá spracováva svetelnotechnickú štúdiu.

Je potrebné, aby boli vo verejnom obstarávaní definované technické parametre tak, že budú preukázateľným spôsobom zohľadnené minimálne technické požiadavky poskytovateľa.

------------------------------------------------------------------------------------------------

Najčastejšie kladené otázky   (FAQ)

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Aktualizovaná informácia o disponibilnom zostatku finančných prostriedkov (10.12.2015)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Žiadosť o NFP vrátane povinných príloh je nevyhnutné doručiť:

- osobne najneskôr do uzávierky prijímania žiadostí o NFP do 15:00 hod. na vyššie uvedenú adresu MH SR - podateľňa,

- alebo odoslať (odovzdať na prepravu) poštou, resp. kuriérom najneskôr do uzávierky prijímania žiadostí o NFP na vyššie uvedenú adresu MH SR

Na vonkajšom obale zásielky musí byť uvedené:

o kód výzvy: „KaHR-22VS-1501“;

o názov a adresa poskytovateľa (MH SR);

o názov a adresa žiadateľa;

o IČO žiadateľa;

o názov projektu;

o identifikátor ŽoNFP (6-miestne číslo);

o nápis „Žiadosť o NFP“;

o nápis „NEOTVÁRAŤ“.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dovoľujeme si upozorniť žiadateľov, že:

  • na získanie NFP nie je právny nárok;
  • počas trvania hodnotiaceho procesu nebude poskytovateľ poskytovať žiadne informácie o žiadateľoch, hodnotiteľoch a priebežných výsledkoch hodnotiaceho procesu a to v žiadnej forme, t.j. písomnej ani ústnej
  • až do uzávierky na predkladanie žiadostí o NFP je potrebné sledovať webové sídla MH SR (www.mhsr.sk) a SIEA (www.siea.gov.sk), kde budú v prípade potreby zverejňované aktuálne informácie súvisiace s vyhlásenou výzvou.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky vydalo dňa 14. júla 2015 Usmernenie č. 2 k Výzve na predkladanie Žiadostí o NFP na podporu obnovy verejného osvetlenia miest a obcí, kód výzvy KaHR-22VS-1501 (ďalej len „usmernenie č. 2“) . 


Cieľom   Usmernenia č. 2    k Výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok je:

1) navýšenie indikatívnej výšky finančných prostriedkov;

2) zmena telefónneho čísla na individuálne otázky k výzve. 

Usmernením č. 2 sa v plnom rozsahu nahrádzajú nasledujúce dokumenty:

- Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu obnovy verejného osvetlenia miest a obcí KaHR-22VS-1501

- Príručka pre žiadateľa v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o NFP kód KaHR – 22VS – 1501.

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky vydalo dňa 3. augusta 2015 Usmernenie č. 3 k Výzve na predkladanie Žiadostí o NFP  na podporu obnovy verejného osvetlenia miest a obcí, kód výzvy KaHR-22VS-1501 (ďalej len „usmernenie č. 3“).

Cieľom Usmernenia č. 3 k Výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok je:

1) navýšenie indikatívnej výšky finančných prostriedkov;

2) spresnenie definícií a náležitostí príloh žiadosti o nenávratný finančný príspevok (ďalej len „ŽoNFP“) popísaných v dokumentoch vydaných v rámci Výzvy. 

Usmernením č. 3 sa v plnom rozsahu nahrádzajú nasledujúce dokumenty: 

- Výzva na predkladanie ŽoNFP na podporu obnovy verejného osvetlenia miest a obcí KaHR-22VS-1501,

- Príručka pre žiadateľa v rámci výzvy na predkladanie ŽoNFP kód KaHR–22VS–1501.

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky vydalo dňa 25. augusta 2015 Usmernenie č. 4 k Výzve na predkladanie Žiadostí o NFP na podporu obnovy verejného osvetlenia miest a obcí, kód výzvy KaHR-22VS-1501 (ďalej len „usmernenie č. 4“).

Cieľom Usmernenia č. 4 k Výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok je:

  1. navýšenie indikatívnej výšky finančných prostriedkov;
  2. doplnenie možnosti preddavkových platieb a s tým súvisiaca úprava časovej oprávnenosti realizácie projektu;
  3. spresnenie definícií a postupov popísaných v dokumentoch vydaných v rámci Výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s   kódom výzvy KaHR–22VS–1501 (ďalej len „výzva“)

Usmernením sa v plnom rozsahu nahrádzajú nasledujúce dokumenty: 

- Výzva na predkladanie ŽoNFP kód KaHR–22VS–1501;

- Príručka pre žiadateľa v rámci výzvy kód KaHR–22VS–1501;

- Vzor Zmluvy o poskytnutí NFP vrátane príloh v rámci výzvy kód KaHR–22VS–1501;

---------------------------------------------------------------------------------------------------
Podklady pre vypracovanie a predkladanie žiadostí o NFP:

»  VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O NFP   v znení usmernenia 4  

PRÍLOHY VÝZVY:

1. Formulár ŽoNFP 

2. Povinné prílohy k ŽoNFP - formuláre:

a. príloha č. 1 – Opis projektu 

b. príloha č. 4 – Podrobný rozpočet projektu

c. príloha č. 13a – Krycí list svetelnotechnickej štúdie  v znení usmernenia 1

d. čestné vyhlásenie o nerelevantnosti prílohy 

3. Príručka pre žiadateľa v rámci výzvy na predkladanie ŽoNFP kód KaHR–22VS–1501   v znení usmernenia 4

4. Vzor zmluvy o poskytnutí NFP vrátane príloh   v znení usmernenia 4

5. Hodnotiace a výberové kritériá 

6. Predbežná informácia pre žiadateľov o nenávratný finančný príspevok / o príspevok v zmysle čl. 13 Nariadenia Komisie (ES, Euratom) č. 1302/2008 o centrálnej databáze vylúčených subjektov 

Kompletná dokumentácia k výzve KaHR–22VS-1501   v znení usmernenia 4

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast zorganizovalo bezplatné informačné semináre k vyhlásenej výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na budovanie a modernizáciu verejného osvetlenia pre mestá a obce

27. 05. 2015 o 9.30 hod. - Mestský úrad Nitra, Štefanikova trieda 60, 950 06 Nitra

29. 05. 2015 o 9.30 hod. - Žilinský samosprávny kraj, Ul. Komenského 48, 011 09 Žilina

01. 06. 2015 o 9.30 hod. - Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín

02. 06. 2015 o 9.30 hod. - Mestský úrad Banská Bystrica, Československej armády 26, 974 01 Banská Bystrica

03. 06. 2015 o 9.30 hod. - Okresný úrad Lučenec, Námestie republiky 26, 984 01 Lučenec

04. 06. 2015 o 9.30 hod. - Magistrát mesta Košice, Tr. SNP 48/A, 040 11, Košice

05. 06. 2015 o 9.30 hod. - Okresný úrad Prešov, Námestie mieru 3, 081 92 Prešov

POZVÁNKA

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk