Výzva na opatrenie 1.1 DM, kód výzvy 1111015-061

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
vyhlasuje dňa 16. augusta 2006 výzvu na podávanie projektov v rámci

 

SEKTOROVÉHO OPERAČNÉHO PROGRAMU PRIEMYSEL A SLU®BY
Priorita 1: Rast konkurencieschopnosti priemyslu a sluľieb s vyuľitím rozvoja domáceho rastového potenciálu
Opatrenie 1.1 Podpora rozvoja nových a existujúcich podnikov a sluľieb

Schéma pomoci de minimis


Úplné znenie výzvy na podávanie projektov, príručka pre ľiadateµov a prísluąné formuláre sú dostupné na internetových stránkach www.hospodarstvo.gov.sk a www.nadsme.sk. Bliľąie informácie môľete získa» v Národnej agentúre pre rozvoj malého a stredného podnikania (NARMSP), Miletičova 23, 821 09 Bratislava, e-mail: deminims@nadsme.sk, tel.: 02/ 5024 4500. Uzávierka pre podávanie ľiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku je 20. októbra 2006 do 16.00 hod.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
®iadateµ je pri predloľení ľiadosti povinný uvies» na obale označenie kódu prísluąnej výzvy na predkladanie projektov, celé meno (názov) ľiadateµa, adresu ľiadateµa a nápis "NEOTVÁRA«".
Kód výzvy je: „1111015-061“.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Upozornenie pre žiadateľov

MH SR vydalo dňa 20. septembra 2006 usmernenie č. 9/2006 k výzve na podávanie projektov v rámci
Opatrenia 1.1 SOP PS – Podpora rozvoja nových a existujúcich podnikov a služieb, zverejnenej dňa 
16. augusta 2006. Cieľom usmernenia je úprava Príručky pre žiadateľa v rám
ci Schémy podpory 
existujúcich a začínajúcich podnikateľov (schéma podpory de minimis).

Usmernenie č. 9/2006 k výzve na podávanie projektov v rámci Opatrenia 1.1 SOP PS

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Podklady pre vypracovanie a predkladanie projektov v rámci Opatrenia 1.1 Sektorového operačného programu Priemysel a sluľby

VÝZVA NA PREDKLADANIE PROJEKTOV 

SCHÉMA POMOCI DE MINIMIS
» Schéma podpory existujúcich a začínajúcich podnikateľov (schéma pomoci de minimis) 
»» Dodatok k schéme de minimis 
» Schéma podpory existujúcich a začínajúcich podnikateľov (schéma pomoci de minimis) rekonštruovaná verzia 

ŽIADOSŤ A PROJEKT
- Potvrdenie o registrácii žiadosti o poskytnutie NFP 
- Žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku 
- Vybrané prílohy k žiadosti 
- Záväzná osnova projektu 

ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU - vlastné zdroje 
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU - úver 
- Schválený rozpočet projektu 
- Žiados» príjemcu pomoci o platbu 
- Prílohy k ľiadosti o záverečnú platbu 
- Pokyny k vyplneniu ľiadosti príjemcu o platbu 
- Hlásenie o priebehu realizácie projektu 
- Hlásenie o ukončení realizácie projektu 
- Plán platby 
- Rozmery a forma oznámenia na mieste realizácie projektu 
- Zoznam indikátorov 
- ®iados» o povolenie vykonania zmeny v zmluve 
- Podpisový vzor
- Oznámenie o vrátení finančných prostriedkov 
- Pokyny k vyplneniu oznámenia o vrátení finančných prostriedkov 

HODNOTENIE
- ©tatút Hodnotiacej komisie 

- Rokovací poriadok Hodnotiacej komisie 

- Kritéria hodnotenia projektu 

ĎAL©IE INFORMÁCIE
- Definícia malých a stredných podnikov 
- PRÍRUČKA PRE ŽIADATEĽA 

 

Kompletná dokumentácia pre ľiadateµa 

Výzva na opatrenie 1.1 DM, kód výzvy 1111015-061

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk