Výzva na opatrenie 1.2, kód výzvy 1111021,1111022,1111023,1111024,1111025

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
vyhlasuje dňa 7. apríla 2004 výzvu na podávanie projektov v rámci

 

SEKTOROVÉHO OPERAČNÉHO PROGRAMU PRIEMYSEL A SLUŽBY
Priorita 1: Rast konkurencieschopnosti priemyslu a služieb s využitím rozvoja domáceho rastového potenciálu,
Opatrenie 1.2 Podpora budovania a rekonštrukcie infraštruktúry.

Úplné znenie výzvy na podávanie projektov v oblasti budovania inkubátorov, výskumno-vývojových centier, technologických parkov, príručka pre žiadateľov a príslušné formuláre sú dostupné na internetovej stránke www.hospodarstvo.gov.sk a www.nadsme.sk. Bližšie informácie môžete získať v Národnej agentúre pre rozvoj malého a stredného podnikania (NARMSP), Zahradnícka 153, 821 08 Bratislava. Uzávierka pre podanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku je v termíne do 31. augusta 2004 do 16.00 hod.

Úplné znenie výzvy na podávanie projektov v oblasti budovania priemyselných parkov a rekonštrukcie výrobných hál, príručka pre žiadateľov a príslušné formuláre sú dostupné na internetovej stránke www.hospodarstvo.gov.sk a www.sario.sk. Bližšie informácie môžete získať v Slovenskej agentúre pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO), Martinčekova 17, 821 01 Bratislava. Uzávierka pre podanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku je v termíne do 1. októbra 2004 do 16.00 hod.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Žiadateľ je pri predložení žiadosti povinný uviesť na obale označenie kódu príslušnej výzvy na predkladanie projektov, celé meno (názov) žiadateľa, adresu žiadateľa a nápis "NEOTVÁRAŤ".
Kód výzvy závisí od typu aktivity, na ktorú sa predkladaný projekt vzťahuje a to nasledovne:
– kód „1111021“ pre aktivitu „Inkubátory
– kód „1111022“ pre aktivitu „Technologické parky
– kód „1111023“ pre aktivitu „Výskumno-vývojové centrá
– kód „1111024“ pre aktivitu „Priemyselné parky
– kód „1111025“ pre aktivitu „Výrobné haly
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
UPOZORNENIE:
Upozorňujeme všetkých žiadateľov na zmenu formulára „Stanovisko VÚC k projektu“ - v časti Očakávané hodnoty indikátorov projektu.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Podklady pre vypracovanie a predkladanie projektov v rámci Opatrenia 1.2 Sektorového operačného programu Priemysel a služby

PRÍRUČKA PRE ŽIADATEĽA

ŽIADOSŤ A PROJEKT

- Potvrdenie o registrácii žiadosti o poskytnutie NFP

- Žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku

- Záväzná osnova projektu

VYBRANÁ PRÍLOHA ŽIADOSTI

- Stanovisko VÚC k projektu

ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU

- Schválený rozpočet projektu

- Žiadosť príjemcu pomoci o platbu

- Hlásenie o priebehu realizácie projektu

- Hlásenie o ukončení realizácie projektu

- Štvrťročný plán platieb

- Rozmery a forma oznámenia na mieste realizácie projektu

- Zoznam indikátorov

- Žiadosť o povolenie vykonania zmeny v zmluve

- Platobné postupy MF SR

HODNOTIACA KOMISIA

- Štatút Hodnotiacej komisie

- Rokovací poriadok Hodnotiacej komisie

 

Všetka dokumentácia pre žiadateľa

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk