Výzva na opatrenie 1.3 DM, kód výzvy 1111035-041

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
vyhlasuje dňa 1. júna 2004 výzvu na podávanie projektov v rámci

 

SEKTOROVÉHO OPERAČNÉHO PROGRAMU PRIEMYSEL A SLUŽBY
Priorita 1: Rast konkurencieschopnosti priemyslu a služieb s využitím rozvoja 
domáceho rastového potenciálu,
Opatrenie 1.3 - Podpora podnikania, inovácií a aplikovaného výskumu.

Úplné znenie výzvy na podávanie projektov v rámci Schémy na podporu výskumu a vývoja, zavádzania systémov manažérstva kvality, ochrany priemyselných práv a zavádzania technických noriem do výrobnej praxe a do služieb (de minimis), príručka pre žiadateľov a príslušné formuláre sú dostupné na internetových stránkach www.hospodarstvo.gov.sk a www.sea.gov.sk. Bližšie informácie môžete získať na adrese: Slovenská energetická agentúra, Odbor inovácií a kvality, Sekcia akreditovaných činností, 974 28 Banská Bystrica, e-mail: drahoslav.kvasovsky@seabb.sk, tel.: 048/ 4142 354, 048/ 4142 625, fax: 048/ 4148 664. Uzávierka pre podanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku je 31. augusta 2004 o 16.00 hod.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Žiadateľ je pri podávaní žiadosti povinný uviesť na obale označenie kódu príslušnej výzvy na podávanie projektov, názov projektu, celé meno (názov) žiadateľa, adresu žiadateľa a nápis "NEOTVÁRAŤ".
Kód výzvy je: „1111035-041“. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Podklady pre vypracovanie a podávanie projektov v rámci Opatrenia 1.3 Sektorového operačného programu Priemysel a služby

SCHÉMA POMOCI DE MINIMIS:

» Schéma na podporu výskumu a vývoja, zavádzania systémov manažérstva kvality, ochrany priemyselných práv a zavádzania technických noriem do výrobnej praxe a služieb

PRÍRUČKA PRE ŽIADATEĽA

ŽIADOSŤ A PROJEKT (pomoc de minimis)

- Potvrdenie o registrácii žiadosti o poskytnutie NFP

- Žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku

- Záväzná osnova projektu

- Prehľad podnikateľských aktivít

ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU - pomoc de minimis

- Schválený rozpočet projektu

- Žiadosť príjemcu pomoci o platbu

- Hlásenie o priebehu realizácie projektu

- Hlásenie o ukončení realizácie projektu

- Štvrťročný plán platieb

- Rozmery a forma oznámenia na mieste realizácie projektu

- Zoznam indikátorov

- Žiadosť o povolenie vykonania zmeny v zmluve

- Platobné postupy MF SR

HODNOTENIE

- Kritéria hodnotenia projektu

- Štatút a rokovací poriadok Hodnotiacej komisie

ĎALŠIE INFORMÁCIE

- Definícia malých a stredných podnikov

- Usmernenie pre oblasť vykonávania verejného obstarávania

- Odvetvová klasifikácia ekonomických činností - OKEČ

- Príloha I Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva

Všetka dokumentácia pre žiadateľa

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk