Výzva na opatrenie 1.4, kód výzvy 1111040-041

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
vyhlasuje dňa 23. augusta 2004 výzvu na podávanie projektov v rámci

 

SEKTOROVÉHO OPERAČNÉHO PROGRAMU PRIEMYSEL A SLUŽBY
Priorita 1: Rast konkurencieschopnosti priemyslu a služieb s využitím rozvoja
domáceho rastového potenciálu
Opatrenie 1.4 - Podpora úspor energie a využitia obnoviteľných zdrojov energie

Úplné znenie výzvy na podávanie projektov v rámci Schémy na podporu úspor energie a využitia obnoviteľných energetických zdrojov (schéma štátnej pomoci), príručka pre žiadateľov a príslušné formuláre sú dostupné na internetových stránkach www.hospodarstvo.gov.sk a www.sea.gov.sk
Bližšie informácie môžete získať na adresách:
- Slovenská energetická agentúra, Regionálna pobočka Bratislava, Bajkalská 27, 827 99 Bratislava 27, 
e-mail: pavel.starinsky@sea.gov.sk, tel.: 02/ 5824 8237, fax: 02/ 5342 1027;
- Slovenská energetická agentúra, Regionálna pobočka Trenčín, Hurbanova 59, 911 00 Trenčín, 
e-mail: magdalena.bielikova@seatn.sk, tel.: 032/ 7437 109, fax: 032/ 7436 057;
- Slovenská energetická agentúra, Regionálna pobočka Banská Bystrica, Rudlovská cesta 53, 974 28 Banská Bystrica, e-mail: jaroslav.chocholacek@seabb.sk, tel.: 048/ 4714 603, fax: 048/ 4714 651;
- Slovenská energetická agentúra, Regionálna pobočka Košice, Krivá 18, 041 94 Košice, 
e-mail: pavol.frivaldsky@sea-ke.sk, tel.: 055/ 6782 533, fax: 055/ 6786 411.
Uzávierka pre podanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku je 15. novembra 2004 o 16.00 hod., pričom rozhodujúci je čas prijatia žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v Slovenskej energetickej agentúre, nie čas podania na pošte.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Žiadateľ je pri predložení žiadosti povinný uviesť na obale označenie kódu príslušnej výzvy na predkladanie projektov, celé meno (názov) žiadateľa, adresu žiadateľa a nápis "NEOTVÁRAŤ".
Kód výzvy je: „1111040-041“.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
UPOZORNENIE:

Upozorňujeme všetkých žiadateľov na zmenu formulára „Stanovisko VÚC k projektu“ - v časti Očakávané hodnoty indikátorov projektu.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Podklady pre vypracovanie a predkladanie projektov v rámci Opatrenia 1.4 Sektorového operačného programu Priemysel a služby

SCHÉMA ŠTÁTNEJ POMOCI

» Schéma štátnej pomoci podpory malých a stredných podnikateľov

PRÍRUČKA PRE ŽIADATEĽA

ŽIADOSŤ A PROJEKT

- Potvrdenie o registrácii žiadosti o poskytnutie NFP

- Žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku

- Záväzná osnova projektu

VYBRANÁ PRÍLOHA ŽIADOSTI

- Stanovisko VÚC k projektu

ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU

- Schválený rozpočet projektu

- Žiadosť príjemcu pomoci o platbu

- Hlásenie o priebehu realizácie projektu

- Hlásenie o ukončení realizácie projektu

- Štvrťročný plán platieb

- Rozmery a forma oznámenia na mieste realizácie projektu

- Zoznam indikátorov

- Žiadosť o povolenie vykonania zmeny v zmluve

- Platobné postupy MF SR

HODNOTIACA KOMISIA

- Štatút Hodnotiacej komisie

- Rokovací poriadok Hodnotiacej komisie

ĎALŠIE INFORMÁCIE

 - Definícia malých a stredných podnikov

Všetka dokumentácia pre žiadateľa

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk