2022/1 Metodika pre priorizáciu investícií v rezorte hospodárstva

Cieľom metodiky je vytvoriť postupy, štandardy a procesy pre hodnotenie investičných projektov na zabezpečenie efektívneho a hospodárneho využitia verejných zdrojov v súlade so stratégiami a cieľmi samotného rezortu. Sprehľadniť proces plánovania verejných investícií, zrýchliť prípravu investičných projektov, zvýšiť kvalitu pripravenosti a v neposlednom rade posúdiť ich spoločensko-ekonomickú návratnosť. 

V zmysle metodiky je každoročne aktualizovaný priorizovaný zásobník investícií a investičný plán kapitoly, rozpočtových a príspevkových organizácií kapitoly a ostatných subjektov verejnej správy v riadiacej pôsobnosti kapitoly.

 

Súbory na stiahnute:

Metodika 2022

Príloha 1 - priemyselné parky

Príloha 2 - environmentálne záťaže

Príloha 3 - investičné projekty v teplárenstve

Príloha 4 - investičný plán do roku 2027

 

Metodika bola schválená Odborno-metodickou komisiou ako recenzovaný na základe posudkov odborných recenzentov:

Recenzný posudok - Martin Gális (IEP)

Recenzný posudok - Ján Mykhalchyk Hradický (ÚHP)

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk