Ochrana osobných údajov

 

V zmysle § 19 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj len „zákon“) a čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „nariadenie EÚ“), poskytuje prevádzkovateľ dotknutej osobe pri získavaní jej osobných údajov nasledovné informácie:

Subjekty alternatívneho riešenia sporov

Informácia pre dotknutú osobu v zmysle čl. 13 Nariadenia EÚ

Ostatné dotknuté osoby

Informácia pre dotknutú osobu v zmysle čl. 13 Nariadenia EÚ

 

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk