Legislatíva EÚ v oblasti ochrany spotrebiteľa

SMERNICA RADY 85/374/EHS o aproximácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení členských štátov o zodpovednosti za chybné výrobky

SMERNICA RADY 93/13/EHS o nekalých podmienkach v spotrebiteľských zmluvách

SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY 94/11/ES o aproximácii zákonov, iných predpisov a správnych opatrení členských štátov o označovaní materiálov používaných v hlavných zložkách obuvi určenej na predaj spotrebiteľom

SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY 98/6/ES o ochrane spotrebiteľa pri označovaní cien výrobkov ponúkaných spotrebiteľovi

SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY 1999/94/ES o dostupnosti spotrebiteľských informácií o spotrebe paliva a emisiách CO2 pri predaji nových osobných automobilov

SMERNICA  EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY 1999/44/ES o určitých aspektoch predaja spotrebného tovaru a záruk na spotrebný tovar

SMERNICA  EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY 2000/31/ES o určitých právnych aspektoch služieb informačnej spoločnosti na vnútornom trhu, najmä o elektronickom obchode (smernica o elektronickom obchode)

NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY 178/2002/ES, ktorým sa ustanovujú všeobecné zásady a požiadavky potravinového práva, zriaďuje Európsky úrad pre bezpečnosť potravín a stanovujú postupy v záležitostiach bezpečnosti potravín

SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY 2002/65/ES o poskytovaní finančných služieb spotrebiteľom na diaľku

SMERNICA PARLAMENTU A RADY 2003/33/ES o aproximácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení členských štátov týkajúcich sa reklamy a sponzorstva tabakových výrobkov

NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY 261/2004/ES ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá systému náhrad a pomoci cestujúcim pri odmietnutí nástupu do lietadla, v prípade zrušenia alebo veľkého meškania letov

SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY 2005/29/ES o nekalých obchodných praktikách podnikateľov voči spotrebiteľom na vnútornom trhu

SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY 2006/114/ES o klamlivej a porovnávacej reklame

SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY 2008/122/ES o ochrane spotrebiteľov, pokiaľ ide o určité aspekty zmlúv o časovo vymedzenom užívaní ubytovacích zariadení, o dlhodobom dovolenkovom produkte, o ďalšom predaji a o výmene

SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY 2009/22/ES o súdnych príkazoch na ochranu spotrebiteľských záujmov

NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY 1007/2011/EÚ o názvoch textilných vlákien a súvisiacom označení vláknového zloženia textilných výrobkov etiketou a iným označením

NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY 1169/2011/EÚ o poskytovaní informácií o potravinách spotrebiteľom

SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY 2011/83/EÚ o právach spotrebiteľov

SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY 2013/11/EÚ o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov

NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY 524/2013/EÚ o riešení spotrebiteľských sporov online

SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY 2015/2302/EÚ o balíkoch cestovných služieb a spojených cestovných službách

NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY 2017/2394/EÚ o spolupráci medzi národnými orgánmi zodpovednými za presadzovanie právnych predpisov na ochranu spotrebiteľa

SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY 2019/770/EÚ o určitých aspektoch týkajúcich sa zmlúv o dodávaní digitálneho obsahu a digitálnych služieb

SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY 2019/771/EÚ o určitých aspektoch týkajúcich sa zmlúv o predaji tovaru

SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY 2019/2161/EÚ, ktorou sa menia smernica Rady 93/13/EHS a smernice Európskeho parlamentu a Rady 98/6/ES, 2005/29/ES a 2011/83/EÚ, pokiaľ ide o lepšie presadzovanie a modernizáciu predpisov Únie v oblasti ochrany spotrebiteľa

SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY 2020/1828/EÚ o žalobách v zastúpení na ochranu kolektívnych záujmov spotrebiteľov

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk