Správne konanie

 

V zmysle § 3 ods. 2 zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je Ministerstvo hospodárstva SR nadriadeným orgánom Slovenskej obchodnej inšpekcie. Vychádzajúc z § 58 ods. 1 Správneho poriadku preto Ministerstvo hospodárstva SR ako príslušný odvolací orgán rozhoduje o odvolaniach, o podnetoch na preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania, o návrhoch na povolenie obnovy konania a o protestoch prokurátora proti rozhodnutiam Ústredného inšpektorátu Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Bratislave.

 

 

 

Informácia pre dotknutú osobu v zmysle čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov)

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk