Odpovede na často kladené otázky súvisiace s dotáciami na podporu ochrany spotrebiteľa

Kedy ministerstvo vyhlasuje výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na podporu ochrany spotrebiteľa?

Na vyhlásenie výzvy nie je zákonom stanovená lehota. 

Aký objem finančných prostriedkov je určený na dotácie na podporu ochrany spotrebiteľa?

Objem finančných prostriedkov závisí každoročne od výšky schváleného štátneho rozpočtu a následne jednotlivých kapitol v rámci ministerstva.

Dokedy je možné predložiť žiadosť o poskytnutie dotácie?

Termín na predloženie žiadosti o dotácie určí ministerstvo vo výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie. Tento termín musí byť minimálne jeden mesiac od vyhlásenia výzvy.

Akou formou je možné predložiť žiadosť o poskytnutie dotácie?

Žiadosť o poskytnutie dotácie je možné podať elektronicky, prostredníctvom e-schránky autorizovanú kvalifikovaným elektronickým podpisom alebo listinne na adresu ministerstva.

Koľko žiadostí v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie môže podať jeden žiadateľ?

Počet žiadostí od jedného žiadateľa v rámci výzvy nie je stanovený. Jeden žiadateľ si v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na podporu ochrany spotrebiteľa môže podať ľubovoľný počet žiadostí. 

Čo musí obsahovať žiadosť o poskytnutie dotácie a aké sú prílohy k žiadosti?

Žiadosť o poskytnutie dotácie musí obsahovať zákonom stanovené náležitosti vrátane príloh. Podmienky a všetky náležitosti žiadosti o poskytnutie dotácie upravuje zákon č. 71/2013 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva SR v znení neskorších predpisov.

Ako sa dozviem, či mi bola schválená dotácia?

Ministerstvo zverejní na svojom webovom sídle všetky schválené žiadosti aj so sumami žiadaných a poskytnutých dotácií vrátane dátumu schválenia, výšky a účelu dotácie a identifikácie prijímateľa dotácie, a to do 30 dní od schválenia žiadosti. Úspešným žiadateľom o dotáciu ministerstvo doručí aj písomné oznámenie o schválení dotácie. Taktiež zverejní aj všetky neschválené žiadosti vrátane dátumu a dôvodu neschválenia žiadosti, a to do 30 dní od neschválenia žiadosti.

Kto rozhoduje o pridelení dotácií?

Žiadosti o dotáciu vyhodnocuje najmenej päťčlenná komisia, ktorú zriaďuje minister hospodárstva Slovenskej republiky na daný kalendárny rok. Členmi  komisie sú okrem zamestnancov MH SR aj zástupcovia iných štátnych orgánov (napr. MF SR, MS SR, Úradu splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti) v závislosti od aktuálnych tém v rámci výzvy.

Kto môže požiadať o dotáciu?

Dotáciu možno poskytnúť právnickej osobe, ktorá spĺňa náležitosti § 6 ods. 2 zákona č. 71/2013 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva SR v znení neskorších predpisov.

Akú maximálnu dotáciu môže uchádzač získať?

Výšku minimálnej a maximálne možnej dotácie zverejňuje ministerstvo každoročne v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na podporu ochrany spotrebiteľa.

Môžem požiadať o dotáciu aj niekoľko krát v jednom roku?

Nie, nakoľko ministerstvo spravidla vyhlasuje len jednu výzvu na podporu ochrany spotrebiteľa v kalendárnom roku.

Na základe akých kritérií sa posudzuje žiadosť o dotáciu?

Kritériá na vyhodnocovanie žiadostí o poskytnutie dotácie sú každoročne uvedené v Podmienkach na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na podporu ochrany spotrebiteľa, ktoré ministerstvo zverení na svojom webovom sídle spolu s výzvou.

V akej lehote sú poskytnuté dotácie od podania žiadosti?

Prvá splátka dotácie je poskytnutá prijímateľovi dotácie spravidla do 1 mesiaca od podpisu zmluvy.

Kde nájdem informácie o dotáciách?

Všetky informácie o dotáciách nájdete na webovej stránke ministerstva, prípadne sa môžete na nás obrátiť elektronicky prostredníctvom mailovej adresy: spotrebitel@mhsr.sk.

Kedy je potrebné predložiť vyúčtovanie dotácie?

Vyúčtovanie dotácie je potrebné predložiť v zmluvne stanovenom termíne. Tento termín je spravidla určený nasledovne: priebežné vyúčtovanie dotácie do 15. augusta príslušného kalendárneho roka (roka, v ktorom bola dotácia poskytnutá) a ročné vyúčtovanie dotácie do 10. januára nasledujúceho kalendárneho roka.

Akým spôsobom je možné predložiť vyúčtovanie dotácie?

Vyúčtovanie dotácie je prijímateľ dotácie povinný predložiť elektronicky. Vyúčtovanie musí obsahovať všetky zmluvne dohodnuté doklady, vrátane kópie účtovných dokladov vo formáte PDF.

Čo má urobiť prijímateľ dotácie, ak nepoužil dotáciu resp. použil len jej časť?

V takomto prípade je prijímateľ povinný vrátiť ju na účet poskytovateľa v termíne a spôsobom určeným v zmluve.

Čo sa stane v prípade nepredloženia vyúčtovania dotácie v stanovenom termíne?

Poskytovateľ dotácie v takomto prípade využije všetky zákonom stanovené možnosti na jej vrátenie, vrátane zmluvnej pokuty za nepredloženie vyúčtovania.

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk