Informatívny zoznam spotrebiteľských organizácií

 

Informatívny zoznam právnických osôb založených alebo zriadených na ochranu spotrebiteľa
predstavuje informatívny zoznam spotrebiteľských združení podľa § 1 ods. 1 zákona č. 108/2024 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o znení a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane spotrebiteľa). Zoznam nepredstavuje komplexný výpočet právnických osôb založených alebo zriadených na ochranu spotrebiteľa v SR. Právnické osoby sú v predmetnom zozname vedené na základe vlastného rozhodnutia, teda zapisujú sa len tie právnické osoby, ktoré o to prejavia záujem. Údaje pri jednotlivých subjektoch sú vedené v rozsahu poskytnutom touto právnickou osobou.


So zápisom do zoznamu ani s výmazom zo zoznamu nie sú spojené žiadne konštitutívne účinky. Právnické osoby založené alebo zriadené na ochranu spotrebiteľa preto môžu vykonávať všetky činnosti v zmysle § 25 ods. 1 a 2 zákona o ochrane spotrebiteľa bez ohľadu na skutočnosť, či sú alebo nie sú vedené v tomto zozname.


Účelom zoznamu je informovanie širokej spotrebiteľskej verejnosti o v zozname vedených spotrebiteľských organizáciách a hlavných oblastiach ich pôsobnosti. Spotrebitelia takto môžu získať presnejšie informácie o tom, na ktorý konkrétny subjekt sa môžu obrátiť v prípade spotrebiteľského problému, otázok a pod. Subjekty svoju činnosť vykonávajú spravidla na princípe dobrovoľníctva, preto je potrebné si individuálne overiť možnosti na prevzatie konkrétneho prípadu či poskytnutie inej služby. Zoznam slúži zároveň ako informácia pre Ministerstvo hospodárstva SR, ktoré právnické osoby založené alebo zriadené na ochranu spotrebiteľa majú záujem o bližšiu komunikáciu, spoluprácu, zasielanie informácií o rôznych aktivitách, podujatiach, príprave nových právnych predpisov a pod. Vzhľadom na skutočnosť, že Ministerstvo hospodárstva SR neplní úlohu registračného orgánu vo vzťahu k právnickým osobám založeným alebo zriadeným na ochranu spotrebiteľa a nemá prístup k ich kontaktným údajom, môže tieto informácie adresne zasielať len tým právnickým osobám, ktoré o to prejavia záujem a zapíšu sa do zoznamu.


V prípade záujmu o zápis do zoznamu, výmaz zo zoznamu či zmenu údajov, môžu právnické osoby kontaktovať odbor ochrany spotrebiteľa Ministerstva hospodárstva SR prostredníctvom elektronickej adresy spotrebitel@mhsr.sk. Jedinou podmienkou pre zápis je skutočnosť, že musí ísť o právnickú osobu, ktorá bola založená alebo zriadená na ochranu spotrebiteľa – ktorej hlavným cieľom alebo jedným z jej hlavných cieľov je ochrana spotrebiteľa.


Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk