Informácie pre žiadateľov o zápis do zoznamu oprávnených osôb

 Informácie pre žiadateľov o zápis do zoznamu oprávnených osôb

 

v zmysle zákona č. 261/2023 Z. z. o žalobách na ochranu kolektívnych záujmov spotrebiteľov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 261/2023 Z. z.“)

 

Zoznam oprávnených osôb

Zoznam oprávnených osôb vedie Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „MH SR“) na svojom webovom sídle. Do zoznamu oprávnených osôb sa zapisuje: 

 1. názov a sídlo oprávnenej osoby, adresa na doručovanie, adresa elektronickej pošty, telefónne číslo, a identifikačné číslo organizácie, prípadne identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty, ak jej bolo pridelené,
 2. informácia o jazyku, v ktorom oprávnená osoba podáva žaloby na ochranu kolektívnych záujmov spotrebiteľov,
 3. deň zápisu do zoznamu oprávnených osôb a deň vyčiarknutia zo zoznamu oprávnených osôb.

 

Podmienky na zápis do zoznamu oprávnených osôb

Právnická osoba, ktorá chce byť oprávnená na podávanie vnútroštátnych a cezhraničných žalôb na ochranu kolektívnych záujmov spotrebiteľov, musí spĺňať zákonom stanovené kritériá. Tieto podmienky sú upravené v § 6 ods. 1 zákona č. 261/2023 Z. z.:

 1. je zriadená podľa právneho poriadku Slovenskej republiky,
 2. vykonáva činnosť zameranú na presadzovanie a ochranu záujmov spotrebiteľov,
 3. pôsobí v neziskovom sektore,
 4. nevedie sa voči nej konkurzné konanie, nie je v konkurze, v reštrukturalizácii alebo nebol proti nej zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku,
 5. preukáže, že pred podaním žiadosti o zápis do zoznamu oprávnených osôb počas 12 mesiacov aktívne pôsobila v oblasti ochrany spotrebiteľa,
 6. je nezávislá a neovplyvňujú ju osoby, ktoré majú ekonomický záujem na podaní žaloby na ochranu kolektívnych záujmov spotrebiteľov, okrem spotrebiteľov, a to aj v prípade financovania tretími stranami a prijala opatrenia podľa odseku 3 písm. b),
 7. nebola v posledných 12 mesiacoch vyčiarknutá zo zoznamu oprávnených osôb, okrem vyčiarknutia podľa § 8 ods. 1, a
 8. má zverejnené najmä na svojom webovom sídle informácie preukazujúce, že spĺňa kritériá uvedené v písmenách a) až g) a informácie o zdrojoch svojho financovania, svojej organizačnej, riadiacej a členskej štruktúre, zákonnom účele a svojich činnostiach.

  

Žiadosť o zápis do zoznamu oprávnených osôb

Žiadosť o zápis do zoznamu oprávnených osôb musí obsahovať

 1. údaje a doklady preukazujúce splnenie podmienok zápisu podľa § 6 ods. 1, a
 2. údaje zapisované do zoznamu oprávnených osôb podľa § 5 ods. 2 písm. a) a b), t. j.: 

          a) názov a sídlo žiadateľa,

          b) adresa na doručovanie, adresa elektronickej pošty a telefónne číslo,

          c) IČO, príp. IČ DPH, ak bolo žiadateľovi pridelené,

          d) informácia o jazyku, v ktorom bude žiadateľ podávať žaloby na ochranu kolektívnych záujmov
              spotrebiteľov.

Podmienky na zápis podľa § 6 ods. 1 písm. a) až c) preukazuje žiadateľ čestným vyhlásením.

 

Prílohami k žiadosti o zápis sú:

 1. správa o činnosti za predchádzajúci rok, ktorá preukazuje splnenie podmienky podľa § 6 ods. 1 písm. e),
 2. informácie o opatreniach, ktoré žiadateľ prijal na zabránenie vplyvu osôb, ktoré majú ekonomický záujem na podaní žaloby na ochranu kolektívnych záujmov spotrebiteľov, ako aj opatrenia na zabránenie konfliktu záujmov medzi záujmom žiadateľa, záujmom poskytovateľov jeho financovania a záujmami spotrebiteľov, ktoré preukazujú splnenie podmienky podľa § 6 ods. 1 písm. f), vrátane zmlúv o úvere alebo obdobnom plnení, ktoré úveru hospodársky zodpovedá, ktoré žiadateľ uzavrel, vrátane všetkých príloh a dodatkov a
 3. dokumenty preukazujúce splnenie podmienok podľa § 6 ods. 1 písm. h).  

 

Rozhodnutie

MH SR vyzve žiadateľa na doplnenie žiadosti o zápis alebo na odstránenie nedostatkov, ak

 1. žiadosť má nedostatky,
 2. žiadosť neobsahuje potrebné údaje, doklady alebo prílohy podľa § 6 ods. 1 až 3, alebo
 3. žiadateľ dostatočne nepreukázal splnenie podmienok na zápis.

Lehota na doplnenie žiadosti o zápis alebo na odstránenie nedostatkov nesmie byť kratšia ako 15 dní odo dňa doručenia výzvy žiadateľovi.

Ak žiadateľ napriek výzve žiadosť o zápis v určenej lehote nedoplní alebo jej nedostatky neodstráni, MH SR žiadosť o zápis zamietne.

Ak žiadateľ spĺňa podmienky ustanovené zákonom a žiadosť spĺňa podmienky pre zápis, MH SR rozhodne o zápise do zoznamu oprávnených osôb do 30 dní odo dňa doručenia úplnej žiadosti o zápis. Rozhodnutie o zápise do zoznamu oprávnených osôb nadobúda právoplatnosť dňom jeho doručenia žiadateľovi.

 

Vysvetľujúce informácie sú uvedené v dôvodovej správe k zákonu č. 261/2023 Z. z.

Prípadné otázky je možné adresovať na e-mailovú adresu  rad@mhsr.sk.

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk