Ochrana osobných údajov

 

Poskytnutie informácií dotknutej osobe 

 

V zmysle § 19 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj len „zákon“) a čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „nariadenie EÚ“), poskytuje prevádzkovateľ dotknutej osobe pri získavaní jej osobných údajov nasledovné informácie:

  1. Kontaktné údaje prevádzkovateľa sú: Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky, Mlynské nivy 44/a, 827 15 Bratislava, IČO 00686832.

  2. Kontaktné údaje zodpovednej osoby, ktorú určil prevádzkovateľ a ktorá plní úlohy podľa zákona a podľa Nariadenia EÚ sú: osobne.udaje@mhsr.sk, telefón 02 4854 7960.

  3. Účelom spracúvania osobných údajov dotknutej osoby je vedenie agendy žalôb na ochranu kolektívnych záujmov spotrebiteľov.

  4. Právnym základom na spracúvanie osobných údajov je zákon č. 261/2023 Z. z. o žalobách na ochranu kolektívnych záujmov spotrebiteľov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 261/2023 Z. z.“).

  5. Prevádzkovateľ spracúva len tie osobné údaje, ktoré sú nevyhnutne potrebné na dosiahnutie stanoveného účelu a ktoré vyplývajú z osobitných predpisov uvedených v bode 4, spravidla titul, meno, priezvisko, adresa alebo iné kontaktné údaje. Osobné údaje osobitnej kategórie sa nespracúvajú.

  6. Spracúvané osobné údaje sa neposkytujú iným príjemcom a nezverejňujú sa.

  7. Prenos spracúvaných osobných údajov do tretích krajín sa neuskutočňuje.

  8. Účel spracúvania osobných údajov skončí splnením všetkých zákonných povinností prevádzkovateľa vyplývajúcich zo zákona č. 261/2023 Z. z. vzťahujúcich sa k spracúvaným osobným údajom, najmä nadobudnutím právoplatnosti rozhodnutia o zamietnutí žiadosti o zápis do zoznamu oprávnených osôb, nadobudnutím právoplatnosti rozhodnutia o vyčiarknutí oprávnenej osoby zo zoznamu oprávnených osôb podľa § 8 zákona č. 261/2023 Z. z. alebo naplnením účelu poskytnutia podkladov oprávnenou osobou. Po skončení účelu spracúvania prevádzkovateľ archivuje dokumenty, obsahujúce osobné údaje, nanajvýš po dobu stanovenú v registratúrnom poriadku MH SR v súlade so zákonom č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Po uplynutí tejto doby prevádzkovateľ osobné údaje neodkladne zlikviduje.

  9. Dotknutá osoba má právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom, ktoré sa jej týkajú, a pri zistených nedostatkoch má právo

           a) na opravu osobných údajov,

           b) na vymazanie osobných údajov,

           c)na obmedzenie spracúvania osobných údajov,

           d) namietať spracúvanie osobných údajov,

           e) na prenosnosť osobných údajov,
               ak osobitný predpis neustanovuje inak.
 
10. Ak má dotknutá osoba podozrenie, že pri spracúvaní osobných údajov prevádzkovateľom došlo k porušeniu jej práv  alebo došlo k porušeniu zákona, má právo podať návrh na začatie konania podľa § 100 zákona.
 
11. Dotknutá osoba nie je povinná prevádzkovateľovi poskytnúť svoje osobné údaje. Ich neposkytnutie ale môže znamenať zamietnutie žiadosti o zápis do zoznamu oprávnených osôb alebo vyčiarknutie oprávnenej osoby zo zoznamu oprávnených osôb, ak je poskytnutie osobných údajov potrebné na dosiahnutie účelu vyplývajúceho zo zákona č. 261/2023 Z. z.
 
12. Prevádzkovateľ pri spracúvaní osobných údajov nevyužíva automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania.
 
13. Prevádzkovateľ získal osobné údaje zo žiadosti o zápis do zoznamu oprávnených osôb a z podkladov poskytnutých oprávnenou osobou pri plnení povinností podľa zákona č. 261/2023 Z. z. 
 
14. Prevádzkovateľ má vytvorené primerané technické, personálne a organizačné podmienky na zabezpečenie ochrany spracúvaných osobných údajov.
 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk