Základné informácie

Žaloby na ochranu kolektívnych záujmov spotrebiteľov

Od 25. júla 2023 je v Slovenskej republike účinný nový systém zameraný na podávanie žalôb na ochranu kolektívnych záujmov spotrebiteľov, ktorý je upravený zákonom č. 261/2023 Z. z. o žalobách na ochranu kolektívnych záujmov spotrebiteľov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

Význam

Zámerom žalôb na ochranu kolektívnych záujmov spotrebiteľov je

  • dosiahnutie účinnej a efektívnej ochrany kolektívnych záujmov spotrebiteľov,
  • zabezpečenie dodržiavania príslušných ustanovení vnútroštátneho práva a práva Európskej únie na ochranu spotrebiteľov obchodníkmi, a 
  • odstránenie prekážok, ktoré vznikajú spotrebiteľom pri uplatňovaní svojich práv individuálnymi žalobami.

Rozlišujeme dva druhy konaní o žalobe na ochranu kolektívnych záujmov spotrebiteľov:

  • konanie o vydanie nápravného opatrenia, a
  • konanie o abstraktnej kontrole v spotrebiteľských veciach, v ktorom súd skúma neprijateľnosť zmluvnej podmienky, nekalé obchodné praktiky a iné porušenia ustanovení právnych predpisov na ochranu spotrebiteľa nezávisle od okolností konkrétneho prípadu, pričom žalobu možno podať aj bez účasti spotrebiteľov.

 

Konanie o vydanie nápravného opatrenia

Konanie o vydanie opravného opatrenia môže začať v prípade, ak je prítomných najmenej 20 poškodených spotrebiteľov, ktorí sa v stanovenej lehote prihlásia k žalobnému zámeru. V tomto konaní môže súd uložiť obchodníkovi jedno alebo viac nápravných opatrení, napríklad poskytnúť prihláseným spotrebiteľom náhradu škody, opravu alebo výmenu produktu, zľavu z kúpnej ceny, vrátenie uhradenej kúpnej ceny, vydanie bezdôvodného obohatenia, a iné.

 

Oprávnené osoby na podanie žaloby

Žalobu nepodáva samotný spotrebiteľ, ale oprávnená osoba. Na podanie žaloby sú oprávnené osoby zapísané v zozname vedenom Ministerstvom hospodárstva SR.  Žaloba sa podáva na vecne a miestne príslušnom súde uvedenom v zákone č. 261/2023 Z. z.

Oprávnená osoba pred podaním žaloby na svojom webovom sídle a v Obchodnom vestníku zverejní žalobný zámer, v ktorom uvedie základné informácie týkajúce sa pripravovanej žaloby, najmä označí žalovaného (obchodníka, ktorý mal poškodiť práva spotrebiteľov), opíše skutkový stav a údajné porušenie právnych predpisov zo strany obchodníka a uvedie návrh nápravného opatrenia (čoho sa bude v súdnom konaní domáhať). Na základe uvedených informácií sa spotrebitelia rozhodnú, či sa ich žalobný zámer týka a či sa zúčastnia plánovanej žaloby.

 

Prihlásenie sa do konania o vydanie nápravného opatrenia

Ak sa spotrebiteľ rozhodne zúčastniť sa plánovanej žaloby, prihlási sa u príslušného notára zvoleného oprávnenou osobou na vedenie zoznamu prihlásených spotrebiteľov. Náležitosti prihlášky sú upravené v § 16 ods. 3 zákona č. 261/2023 Z. z. a vzor prihlášky k žalobnému zámeru upravuje príloha č. 2 vyhlášky MS SR č. 289/2023 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 261/2023 Z. z. o žalobách na ochranu kolektívnych záujmov spotrebiteľov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (vzor prihlášky je k dispozícii aj na nasledovnom odkaze: https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/prilohy/SK/ZZ/2023/289/20230725_5563264-2.pdf). Spotrebitelia sa môžu prihlásiť aj po začatí súdneho konania, najneskôr do skončenia dokazovania na prvostupňovom súde.

Spotrebiteľ je oprávnený súhlas s účasťou na žalobnom zámere odvolať (najneskôr do skončenia dokazovania na prvostupňovom súde), vzor odvolania súhlasu s účasťou na žalobnom zámere upravuje príloha č. 3 vyhlášky MS SR č. 289/2023 Z. z. (vzor odvolania súhlasu je k dispozícii aj na nasledovnom odkaze: https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/prilohy/SK/ZZ/2023/289/20230725_5563309-2.pdf).

 

Náklady a poplatky konania o vydanie nápravného opatrenia

Za podanie prihlášky je spotrebiteľ povinný zaplatiť poplatok vo výške 20 eur + DPH (ak je notár platiteľom DPH). Spotrebiteľ však v priebehu súdneho konania ani po jeho skončení nie je povinný zaplatiť žiadne ďalšie poplatky ani trovy konania. Výnimočne možno žiadať od prihláseného spotrebiteľa, aby uhradil trovy konania, ktoré vznikli v dôsledku jeho nedbanlivosti alebo zavineného konania.

Za odvolanie súhlasu s účasťou na žalobnom zámere je spotrebiteľ povinný zaplatiť poplatok vo výške 10 eur + DPH (ak je notár platiteľom DPH).

Poplatok za podanie prihlášky a za odvolanie súhlasu s účasťou na žalobnom zámere sa uhrádza určenému notárovi.

 

Ukončenie konania o vydanie nápravného opatrenia

Konanie o vydanie nápravného opatrenia môže byť ukončené:

  • rozsudkom súdu, ktorým žalobe vyhovie alebo ju zamietne, alebo
  • zmierom uzavretým medzi oprávnenou osobou a obchodníkom a schváleným súdom.

 

Nároky spotrebiteľov

Prihlásení spotrebitelia majú na základe právoplatného rozhodnutia súdu nárok na nápravu určenú uvedeným rozhodnutím bez toho, aby museli podávať samostatnú žalobu. Nároky prihlásených spotrebiteľov uspokojuje určený notár bezodkladne po doručení právoplatného rozhodnutia súdu a zložení peňažného plnenia do notárskej úschovy zo strany obchodníka a po vyplatení odmeny oprávnenej osobe, ktorá podala žalobu.

Nápravou získanou prostredníctvom rozhodnutia nie sú dotknuté žiadne ďalšie prostriedky nápravy, ktoré majú prihlásení spotrebitelia k dispozícii, a ktoré nie sú predmetom konania o vydanie nápravného opatrenia.

Prípadné otázky je možné adresovať na e-mailovú adresu rad@mhsr.sk.

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk