Ex post konzultácie s podnikateľským prostredím

Aktualizácia: 4.4.2024

 

Od roku 2022 je v Slovenskej republike zavedené tzv. systematické ex post hodnotenie regulcií pôsobiacich v podnikateľskom prostredí, ktoré v zmysle bodu 10.6 Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov (ďalej "jednotná metodika") vykonávajú gestori právnych predpisov za metodickej podpory Ministerstva hodpodárstva SR.

Ex post hodnotenie regulácií nie je možné vykonať bez tzv. ex post konzultácií s dotknutými podnikateľskými subjektami a gestori sú povinní v zmysle bodu 10.7 jednotnej metodiky ich vykonávať. Práve dotknuté podnikateľské sukjekty vedia poskytnúť spätnú väzbu na fungovanie regulácií v praxi, aké sú jej skutočné vplyvy a aké náklady im regulácia prináša. Počas ex post konzultácií môžu podnikateľské subjekty vzniesť pripomienky k fungovaniu konkrétnych regulácií, ale aj navrhnúť alternatívne riešenia k daným reguláciám.

Ex post konzultácie s podnikateľskými subjektami - bližšie informácie

Aktuálne prebiehajúce ex post konzultácie - možnosť zapojiť sa do konzultácií

 

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk