Analýza OECD: Regulatory Policy Review (2020)

 

 

 

OECD: Regulatory Policy Review of the Slovak Republic

Hodnotenie regulačnej politiky Slovenskej republiky

 

Slovensko je v oblasti lepšej regulácie na dobrej ceste, ale sú potrebné ďalšie snahy na zlepšenie procesov na národnej i regionálnej úrovni. Vyplýva to zo záverov Analýzy hodnotenia regulačnej politiky Slovenskej republiky, ktorej oficiálna prezentácia (tzv. Launch event) v SR sa uskutočnila 13. 7. 2020 vo forme video-konferencie. Analýzu vypracovalo v priebehu rokov 2019-2020 OECD v spolupráci s MH SR a na jej tvorbe sa zúčastnili i ďalšie ústredné orgány štátnej správy a inštitúcie relevantné v oblasti regulačnej politiky.

Analýza je jedným z výstupov národného projektu Zlepšovanie podnikateľského prostredia na Slovensku a hodnotenie politík v kompetencii Ministerstva hospodárstva SR, ktorý je financovaný z OP EVS. Analýza je členená do 9 kapitol, ktoré pokrývajú celú regulačnú oblasť, vrátane inštitucionálneho zabezpečenia agendy lepšej regulácie, dôkladného zhodnotenia procesu tvorby právnych predpisov, konzultácií s dotknutými subjektami, ex post hodnotenia regulácií, dosahovania súladu s reguláciami, inšpekciami, ako i všeobecného pohľadu na riadenie na nadnárodnej, národnej a regionálnej úrovni a tiež na inovatívne prístupy v SR k tvorbe regulácií.

Analýza OECD: Hodnotenie regulačnej politiky Slovenskej republiky

Slovensko podľa OECD urobilo v uplynulom období pokrok v oblasti regulačnej politiky schválením Stratégie lepšej regulácie – RIA 2020 (ďalej RIA 2020) a zavedením novej Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov. Všetky dôležité elementy ex ante fázy prípravy legislatívy sú v SR prítomné. Ide napr. o existenciu povinnosti vykonávať konzultácie s podnikateľskými subjektami skorých štádiách konzultácií, vďaka čomu sa SR umiestnila pomerne vysoko v hodnotení indikátorov regulačnej politiky (tzv. iREG, 2017) v porovnaní s inými krajinami OECD. V rámci analýzy OECD vyzdvihuje predovšetkým existenciu analytických jednotiek na väčšine ministerstiev, ktoré predstavujú príklad dobrej praxe pre okolité krajiny. Pozitívne sú vnímané aktivity v ex post oblasti regulačného cyklu, tj. nedávno vypracovaná metodika pre ex post hodnotenie existujúcich regulácií a pilotné projekty jej testovania v praxi, ktoré majú zabezpečiť, aby sa všetka legislatíva v SR po určitej dobe jej účinnosti v praxi vyhodnocovala, či je efektívna a či plní v prostredí svoj účel.

OECD v 9 kapitolách vydala celkovo 38 odporúčaní na zlepšenie v jednotlivých oblastiach, z ktorých väčšina je adresovaná vláde SR a niektoré i iným, napr. inšpekčným autoritám.

Napriek mnohým pozitívam OECD vidí priestor na zlepšenie v každej oblasti. RIA 2020 je vnímaná ako veľmi ambiciózny program so širokým záberom aktivít. OECD odporúča stanoviť priority a v rámci nich riešiť najurgentnejšie oblasti reformy. V rámci úvodných fáz prípravy legislatívy bude nevyhnutné lepšie zapojenie analytických jednotiek na ministerstvách, ako i postupné zapájanie ďalších skupín do fázy konzultácií. Pre Komisiu RIA OECD vydalo viacero odporúčaní smerujúcich k posudzovaniu predkladaných materiálov ako celku a zároveň k zlepšeniu efektívnosti výkonu posudzovania vplyvov. Kľúčovým pre zlepšenie procesov posudzovania vplyvov ako i hodnotenia regulácií bude dopracovanie metodík vyplývajúcich z RIA 2020 a realizácia školení pre rôzne cieľové skupiny v oblasti lepšej regulácie. Ďalšie odporúčania smerujú do ex post hodnotenia, do procesu negociácií v EÚ, do oblasti inšpekcií a vymáhania regulácií, ako i do oblasti inovatívnych prístupov pri tvorbe regulácií.

V súvislosti s napĺňaním cieľov lepšej regulácie, stanovených v RIA 2020 vníma MH SR odporúčania OECD veľmi pozitívne a bude ich implementovať postupne v rámci rozbehnutých aktivít národného projektu. Odporúčania adresované iným, napr. inšpekčným autoritám, im budú tlmočené.

Zoznam odporúčaní bude čoskoro uverejnený na stránke MH SR.

 

Informačný materiál: OECD Regulatory Policy Reviews: Slovak Republic Highlights (2020) PDF

 

Publikácia: OECD Regulatory Policy in the Slovak Republic: Towards Future-Proof Regulation

 

 

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk