I. Fact-finding Mission (23. - 27.10.2019)

 

 

 Národný projekt „Zlepšovanie podnikateľského prostredia na Slovensku a hodnotenie politík v kompetencii Ministerstva hospodárstva SR“
Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu prostredníctvom
Operačného programu Efektívna verejná správa (OP EVS).
Informácie o operačnom programe Efektívna verejná správa nájdete na http://www.opevs.eu/.

 

V súvislosti s aktivitou č. 4 národného projektu „Zlepšovanie podnikateľského prostredia na Slovensku a hodnotenie politík v kompetencii Ministerstva hospodárstva SR“ sa v dňoch 23. – 27. septembra 2019 v priestoroch MH SR konali stretnutia zástupcov OECD so zástupcami jednotlivých ministerstiev, ústredných orgánov štátnej správy a iných orgánov v rámci tzv. Fact-finding Mission k analýze: Hodnotenie regulačnej politiky Slovenska, pripravovanej OECD (Regulatory Policy Review).

Stretnutia nadväzovali na „Kick-off session“ v júni 2019, po ktorom boli na jednotlivé ministerstvá a úrady rozposlané dotazníky OECD za účelom získania informácií k implementácii regulačnej politiky v SR. Respondentmi dotazníka boli osoby, ktoré sa určitým spôsobom zúčastňujú procesov lepšej regulácie, či už ako predkladatelia legislatívnych a nelegislatívnych materiálov, alebo osoby, ktoré sa podieľajú na posudzovaní vplyvov regulácií. V priebehu augusta 2019 boli dotazníky z jednotlivých úradov sfinalizované a zaslané OECD. Zmienené stretnutia v rámci Fact-finding mission sa uskutočnili s cieľom doplnenia informácií z dotazníkov a zapojenia ďalších kľúčových aktérov regulačnej politiky.

 

Za OECD sa stretnutí zúčastnili:

Daniel Trnka - Senior Policy Analyst - Regulatory Reform at OECD

Yola Thuerer - Junior Policy Analyst - Regulatory Reform at OECD

James Drummond - Policy Analyst - Regulatory Policy | Behavioural Insights

Eric Thompson - Economist and Policy Analyst at OECD

Külvi Noor – analyst, Estonia

Morten Vestergaard Hansen – Danish Business Authority, Head of Section

 

Harmonogram stretnutí (EN): PDF

Dotazník (EN): PDF

 

Cieľom analýzy OECD: Regulatory Policy Review of the Slovak Republic je komplexné zhodnotenie regulačnej politiky v SR z koncepčného hľadiska a príprava návrhov na jej zlepšenie.

Analýza by mala byť sfinalizovaná v prvej polovici roka 2020.

 

Aktivita č. 4 národného projektu je zameraná na analýzu a hodnotenie efektivity procesu lepšej regulácie (ex ante a ex post nástroje lepšej regulácie) a návrhy na aktualizáciu metodík a nástrojov lepšej regulácie. Jej súčasťou je i externý audit regulačnej politiky zo strany nezávislého pozorovateľa – OECD. OECD už v roku 2012 vydalo pre túto oblasť 12 odporúčaní, z ktorých MH SR vychádza pri každej reforme v oblasti lepšej regulácie, vrátane stratégie RIA 2020. Výstupy činností budú využité pri tvorbe a aktualizácii metodík a nástrojov lepšej regulácie.

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk