II. Fact-finding Mission (2. - 4. 12. 2019)

 

 

 Národný projekt „Zlepšovanie podnikateľského prostredia na Slovensku a hodnotenie politík v kompetencii Ministerstva hospodárstva SR“
Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu prostredníctvom
Operačného programu Efektívna verejná správa (OP EVS).
Informácie o operačnom programe Efektívna verejná správa nájdete na http://www.opevs.eu/.

 

V súvislosti s aktivitou č. 4 národného projektu „Zlepšovanie podnikateľského prostredia na Slovensku a hodnotenie politík v kompetencii Ministerstva hospodárstva SR“ sa v dňoch 2. – 4. decembra 2019 v priestoroch MH SR konalo druhé kolo stretnutí v rámci tzv. fact-finding mission k pripravovanej analýze OECD: Regulatory Policy Review of the Slovak Republic.

OECD spustilo aktivity k uvedenej analýze v júni 2019  na tzv. „Kick-off session“, po ktorom boli na jednotlivé ministerstvá a úrady rozposlané dotazníky OECD za účelom získania informácií k implementácii regulačnej politiky v SR. V priebehu augusta 2019 boli dotazníky z jednotlivých úradov sfinalizované a zaslané OECD. V septembri 2019 sa v rámci prvého kola Fact-finding mission uskutočnili stretnutia s cieľom doplnenia informácií z dotazníkov a zapojenia ďalších kľúčových aktérov regulačnej politiky.

Druhé kolo stretnutí Fact-finding mission sa uskutočnilo dodatočne s cieľom realizovať stretnutia OECD s inštitúciami, s ktorými sa najmä z časových dôvodov nepodarilo stretnúť v septembri 2019.

 

Za OECD sa stretnutí počas II. Fact-finding mission zúčastnili:

Daniel Trnka - Senior Policy Analyst - Regulatory Reform at OECD

Yola Thuerer - Junior Policy Analyst - Regulatory Reform at OECD

Eric Thompson - Economist and Policy Analyst at OECD

 

Harmonogram stretnutí (EN): PDF

 

Analýza OECD: Regulatory Policy Review of the Slovak Republic vyplýva z aktivity č. 4 národného projektu, ktorá je zameraná na analýzu a hodnotenie efektivity procesu lepšej regulácie (ex ante a ex post nástroje lepšej regulácie) a návrhy na aktualizáciu metodík a nástrojov lepšej regulácie. Jej súčasťou je i externý audit regulačnej politiky zo strany nezávislého pozorovateľa – OECD. OECD už v roku 2012 vydalo pre túto oblasť 12 odporúčaní, z ktorých MH SR vychádza pri každej reforme v oblasti lepšej regulácie, vrátane stratégie RIA 2020. Výstupy činností budú využité pri tvorbe a aktualizácii metodík a nástrojov lepšej regulácie.

Cieľom analýzy OECD je komplexné zhodnotenie regulačnej politiky v SR z koncepčného hľadiska a príprava návrhov na jej zlepšenie. Analýza by mala byť predstavená v SR v júni 2020.

 

 

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk